ครูนันทวัน ตอบงาม ครูดนตรีไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ดนตรีไทย ไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาพระทัยใส่

ชื่อ นางสาวนันทวัน นามสกุล ตอบงาม

อายุ ๔๗ ปี อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

๑. วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขา ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. วุฒิปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๗๖

สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน