รอบวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ภาพยนตร์ "The HUNDRED-FOOT JOURNEY"

  • เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

  • เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.50 - 13.30 น.

  • เริ่มฉายภาพยนตร์ เวลา 13.30 น. (หากมาช้า จะไม่ได้รับใบงานสำหรับเทียบชั่วโมงกิจกรรมบูรณาการ 3)

  • นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รับใบงาน พร้อมกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ จุดลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรม