วัน/คาบ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

จันทร์

ปี 1

[------------------------1502321 อาชญากรรมพิเศษ อ.อิศมนต์ จันทะโร และอ.พิเศษ เวลา 08.00-16.30 น.-------------------------]

เรียนผ่านระบบออนไลน์

ปี 2

[--------------------------1502344 ยุติธรรมชุมชน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ เวลา 09.00-16.10 น.---------------------]

เรียนผ่านระบบออนไลน์

อังคาร

ปี 1

[---------------------1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง อ.มิติ สังข์มุสิกานนท์ เวลา 08.00-16.30 น.--------------------]

เรียนผ่านระบบออนไลน์

ปี 2

[------------------------------------1502344 ยุติธรรมชุมชน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ เวลา 09.00-16.10 น.------------------------------]

เรียนผ่านระบบออนไลน์

[---------------------------------1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 เวลา 08.00-16.30 น. S102----------------------------]

เรียนผ่านระบบออนไลน์

[ 1502446 กฎหมายลักษณะพยาน s101 ]
เรียนผ่านระบบออนไลน์

พุธ

ปี 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2

[-502446 กฎหมายลักษณะพยาน s101-]
เรียนผ่านระบบออนไลน์

[-----------1502446 กฎหมายลักษณะพยาน s102----------]
เรียนผ่านระบบออนไลน์

พฤหัสบดี

ปี 1

[---1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อ.อิศมนต์ จันทะโร และอ.มิติ สังข์มุสิกานนท์ เวลา 08.00-16.30 น.-----]
เรียนผ่านระบบออนไลน์

ปี 2

[-502446 กฎหมายลักษณะพยาน s102-]
เรียนผ่านระบบออนไลน์

1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 S102
เรียนผ่านระบบออนไลน์

ศุกร์

ปี 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2

[-----------------------1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 เวลา 08.00-16.30 น. S101-------------------------------------]