TSU LIB TRAINING

หลักสูตรนอกชั้นเรียน : ICT 2 ปีการศึกษา 2564

(เปิดกิจกรรม ตั้งแต่ 7 ต.ค.64 - 30 พ.ย.64)

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของนิสิตในการสืบค้น เข้าถึงและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุดอย่างมีคุณภาพสนับสนุนการเรียน วิจัย

ฟังทางนี้---> ก่อนทำกิจกรรม คลิกฟังรายละเอียด

1.ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อ

2.ติดตั้งและวิธีการใช้ VPN

3.ศึกษาคลิปการเรียนรู้

4.ทำแบบทดสอบ (100 คะแนน)

5.ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

6.ประกาศรายชื่อนิสิตผ่าน ICT 2

  • รายชื่อนิสิตผ่านกิจกรรม ICT 2

(ประกาศผลวันที่ 25 ธ.ค.64)


**รายชื่อนิสิตได้รับคะแนนฟรี กิจกรรม ICT 2

จากการเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด (หมดเวลา ปิดกิจกรรม)

คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท (พี่แอน)

ID Line : 0622433895

สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ พัทลุง