Årshjul TRD3.0

Trondheim kommune

4. kvartal 2018

 • Rådmannens budsjettforslag behandles av bystyret

1. kvartal 2019

 • Ferdigstille evaluering av budsjettprosessen for 2019
 • Oppstart av arbeidet med handlings- og økonomiplan 2020-2023
 • Regnskapsavslutning inkl. påpluss/inntrekk
 • Årsrapport og årsregnskap

2. kvartal 2019

 • Direktørene ferdigstiller konsekvensjusteringsnotat
 • De ulike områdene utarbeider forslag til investeringer for 2020-2023
 • Oppstart av arbeidet med struktur og mål
 • Påbegynne diskusjon om investeringer
 • Diskusjon om tiltak hos den enkelte kommunaldirektør
 • Strategi-/orienteringsmøte med formannsskapet
 • Kontaktmøte med tillitsvalgte og verneombud
 • Fastsetting av drift- og investeringsramme

3. kvartal 2019

 • Økonomiplan og budsjett 2020-2023 - Mål, drift- og investeringsramme (inkl. tiltak økonomi og tilpasninger)
 • Ferdigstille mål, tiltak og investeringsbudsjett (inkludert tiltak og tilpasninger)
 • Ferdigstille budsjettdokumentet og presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2020-2023

4. kvartal 2019

 • Rådmannens budsjettforslag behandles av bystyret


NTNU

4. kvartal 2018

 • Lederseminar. Hvordan realisere strategier, bl a virkemiddelbruk, indikatorer
 • Avsluttende prioriteringer
 • Styremøte, satsinger utenfor rammen til KD
 • Styremøte, årsplan 2019

1. kvartal 2019

 • Eksperter i Team –design landsbyer 2020
 • Eksperter i team – oppstart landsbyer, 29 intensiv og 64 langsgående 2019
 • Virksomhetsrapport fra fakultetene
 • Årsrapport til KD
 • Dialog rektor/fakulteter – strategi og videre utvikling
 • Styremøte – budsjett 2019 og langtidsutsikter

2. kvartal

 • Prioritere planer/budsjetter. Midler strategisk omstilling
 • Langtidsbudsjett, runde 1

3. kvartal

 • Utviklingsplaner, Ordinære driftsrammer Langtidsplaner og -budsjett
 • Langtidsbudsjett, runde 2
 • Hvordan realisere strategier, virkemiddelbruk

4. kvartal 2019

 • Styremøte – satsinger utenfor rammen til KD
 • Styremøte – årsplan og rammefordeling

Virkemidler

4. kvartal 2018

 • NFR. Beslutning tildelinger oktoberfristen
 • KMD Workshop i Trondheim Stortingsmelding Innovasjon Offentlig sektor

1. kvartal 2019

 • NFR Forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend
 • Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling
 • Revidert Nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjonen
 • Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter (løpende)

2. kvartal 2019

 • Statsbudsjett 2020
 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 4. april (skisse)
 • Offentlige-privat partnerskap 10. april:
  • Innovasjonspartnerskap (Innovasjon Norge)
  • Før-kommersielle anskaffelser (Forskningsrådet)
 • Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling 10. april https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037212448
 • Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter (løpende)

3. kvartal 2019

 • NFR Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 25. september
  • Programmene FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL, TRANSPORT, FORSTAT, IKTPLUSS
 • Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter (løpende)

4. kvartal 2019

 • Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter (løpende)

TRD3.0

4. kvartal 2018

 • 15. desember: frist for søknader på prosjektmidler helse og velferd. Utlysningsteksten ligger her.

1. kvartal 2019

 • Innovasjonsutvalg Smartby 28.januar
 • Styringsgruppemøte 7. mars
 • Technoport 2019 27. mars
 • Nordisk Læringsreise 11-15. mars
 • Workshop Universitetskommune Helse og Velferd 20. mars
 • Konferanse "Sentralen for relasjonell velferd" 20. mars

2. kvartal

 • Innovasjonsutvalg Smartby 1.april og 19.juni
 • Innovasjonsutvalg Innovasjon og omstilling 4. april
 • Nordic Edge China
 • Big Challenge
 • Workshop oppvekst og utdanning 22. mai
 • Innovasjonsutvalg Oppvekst og utdanning 5. juni

3. kvartal

 • Nordic Edge Stavanger
 • Felles møte innovasjonsutvalg og styringsgruppe 29. august
 • Innovasjonsutvalg Smartby 18.september
 • NFR Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, søknadsfrist 25. september
 • Regionalt forskningsfond, søknadsfrist 25. september

4. kvartal

 • Smart City Expo World Conferance, Barcelona
 • Innovasjonsutvalg Oppvekst og utdanning 2. oktober og 6. desember
 • Konferanse "Arbeidslivsamarbeid" 8. november
 • Innovasjonsutvalg Smartby 13.november

1. kvartal 2020

 • Innovasjonsutvalgsmøte oppvekst og utdanning 20. februar

2. kvartal

 • Innovasjonsutvalgsmøte oppvekst og utdanning 20. mai