Tilsyn med barnehager etter barnehageloven i Trondheim 


Det er kommunens ansvar å gi veiledning og se til at barnehager drives i samsvar med  regelverk, og føre tilsyn med virksomheter etter barnehageloven.
Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.


Rapporter fra tilsyn i den enkelte barnehage vil bli publisert på barnehagens nettside. 

Lokale føringer for tilsyn med barnehager i Trondheim

Overordnet plan for tilsyn med barnehager

04.01.2021 vedtok Formannskapet Overordnet plan for tilsyn med barnehager i Trondheim kommune for 2022-2026. Der beskrives  barnehagemyndighetens faste tilsynsaktiviteter  herunder; helhetlig risikovurdering av barnehager i Trondheim, systematisk kontroll av årsmeldinger, meldinger til barnehagemyndigheten, tilsyn med barnehager, veiledning med barnehager og oppsummering. Ytterligere informajson finner du her:

Overordnet plan for tilsyn med barnehager
i 2022-2026


Revisjon av barnehagemyndighetens tilsyn med barnehager

13.02.2020 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av barnehagemyndighetens tilsyn med barnehager. Forvaltningsrevisjonens rapport ble behandlet i møte 23.08.2021. Kontrollutvalget vedtok å utsette behandlingen og ba kommunerevisjonen utarbeide et tilleggsnotat som belyste enkelte forhold nærmere. 15.06.2022 ble forvaltningsrevisjonens rapport og tilleggsnotat om kommunenes tilsyn med barnehager behandlet i bystyret. Gjennom behandlingen ba Bystyret om en tilbakemelding innen 31.12.2022. 29.11.2022 ble tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport om tilsyn med barnehager tatt til orientering i Formannskapet jf. sak: 22/28199. Forvaltningsrevisjonen av barnehagemyndighetens tilsyn med barnehager er avsluttet. Nærmere informasjon om forvaltningsrevisjon av tilsyn med barnehager i Trondheim  finner du her. 

Hvem kan kontaktes?

416 25 569
Foto: Privat bilde

908 40 420
Foto: Privat bilde

456 11 379
Foto: Spesiellise foto & design

Tilsynsrapporter

Årsmeldinger