Vedtekter

Vedtekter for Stavne Trondheim KF

§ 1 Lovgrunnlag

Vedtektene er godkjent av bystyret med hjemmel i lov av 25.september 1992 nr. 107, Kommuneloven kapittel 11, § 62. Virksomheten er organisert som kommunalt foretak. Foretakets forretningskontor er i Trondheim.

§ 2 Formål

Foretaket har som formål å gi arbeidsrettede tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Foretaket skal tilrettelegge for at deltakerne kan utvikle sine ressurser og sin kompetanse ut fra målsetting om formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Attføring og varig tilrettelagt arbeid skal være foretakets primærvirksomhet.

Foretaket er godkjent tiltaksarrangør for NAV og drifter tiltak for Trondheim kommune. Foretaket kan også utvikle og drifte tiltak på oppdrag fra andre aktører som Statlige direktorat og Fylkeskommunen.

§ 3 Styret

Foretaket skal ha et styre med syv medlemmer som velges for en periode på fire år. Kommunestyret velger fem av medlemmene, inkludert styrets leder og nestleder. To av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Det velges personlige vararepresentanter for styremedlemmene.

Rådmannen i Trondheim kommune har observatør i foretakets styre. Observatør har møte og talerett, men ikke stemmerett.

Styret innkalles til møte så ofte som styreleder, daglig leder eller minst 1/3 av styremedlemmene, finner det nødvendig.

Styret bør ha kompetanse innenfor følgende områder: ledelse, administrasjon, økonomi, jus, brukererfaring fra arbeidsmarkedstiltak, kompetanseutvikling og attføring.

Foretakets daglige leder er ikke medlem av styret, men har møte- og talerett, og skal føre protokoll over styrets møter.

§ 4 Styrets myndighet

Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål og vedtekter, kommunens eierskapsmelding, økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret i Trondheim.

Styret har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Styret skal arbeide for god personalforvaltning overfor ansatte og deltakere innenfor lovverket og kommunens avtaleverk og reglement.

Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av kommunestyret i henhold til vedtatt reglement i Trondheim kommune.

§ 5 Ledelse

Foretakets styre tilsetter daglig leder og beslutter dennes lønns- og ansettelsesvilkår. Daglig leder har administrativt, personalmessig, økonomisk og faglig ansvar og myndighet for virksomheten innenfor de fullmakter som styret gir og for øvrig framgår av lover og forskrifter.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet etter kommunelovens bestemmelser. Saker av uvanlig karakter for foretaket, forelegges styret.

Foretaket skal drives resultatorientert og målstyrt.

§ 6 Økonomi og årsregnskap

Foretaket er økonomisk basert på salg av tiltaksplasser til NAV, avtale med Trondheim kommune og drift av andre arbeidsrettede tiltak.

Foretaket skal føre regnskap som klart viser avdelingsvise disponeringer og resultater samt foretakets samlede driftsresultat.

Foretaket skal ved regnskapsårets slutt avgi årsregnskap i henhold til offentlige budsjett- og regnskapsforskrifter som viser regnskapstall i forhold til vedtatt budsjett.

Årsberetningen skal beskrive virksomheten og oppnådde resultater i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Underskudd skal dekkes innenfor neste års budsjett eller tas fra avsatte fondsmidler.

I henhold til Forskrift om arbeidsrettede tiltak er det ikke anledning til å ta ut utbytte av selskap som er godkjent tiltaksarrangør for NAV. Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.

§ 7 Tilsyn

NAV Sør-Trøndelag skal gis adgang til å føre nødvendig kontroll med at foretaket følger det regelverket som NAV gir tilskudd etter.

NAV og Riksrevisjonen har rett til å iverksette kontroll med at midlene som ytes over statsbudsjettet nyttes etter forutsetningene.

§ 8 Revisjon.

Trondheim kommunerevisjon er revisor for foretaket.

§ 9 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft ved vedtak fra kommunestyret i Trondheim.