Jobbsone, kurs og rådgivning

Stavne tilbyr et et eget bemannet areal til å arbeide med søknader og andre jobbrelaterte arbeider. Her kan jobbsøkere få hjelp til kartlegging av ferdigheter og interesser samt veiledning og hjelp i søkeprosessen. Stedet omfatter også samtaler om hverdagsøkonomi og grunnleggende digitale kunnskaper og ferdigheter etter behov.

Behovet for hjelp og forståelse av økonomi kan være flere ting. Det handler både om å få orden på hverdagsøkonomien, håndtering av gjeld og generell forståelse av økonomiens funksjon i samfunnet. Noen har behov for å lage et personlig regnskap og sette opp et budsjett. Andre har behov for veiledning om forbruk. Andre igjen har gjeld de ikke klarer å håndtere. Gjennomgang av forfalte regninger og kontakt med kreditorer og inkassoselskaper er ofte en tung bøyg for mange. Kjennskap til stønadssystemet og forpliktelsene man har i samfunnet som bl.a. betaling av skatt er viktig allmennkunnskap å formidle. Avhengighetsproblematikk er relevant i forhold til økonomi.

Vår kompetanse

Mange av våre jobbsøkere har gjennom flere år meldt behov for hjelp på de nevnte områdene og vi har sett på behovet som viktig å bidra til løsning av. Vi ser at det for mange kan ha stor innflytelse på evnen til å møte rakrygget på en arbeidsplass. Det er mye skam knyttet til økonomiske problemer. Vi har derfor egne ansatteressurser som arbeider spesielt mot slike utfordringer. To har egen utdanning som økonomiske rådgivere på høgskolenivå. Men også andre har erfaringskompetanse og fagkompetanse på området.

Individuelt arbeid

Økonomisk rådgivning og veiledning foretas hovedsakelig individuelt. Arbeidet er basert på erfaringslæring og løftmetodikk. Det er god støtte i å gjøre arbeidet sammen med rådgiver, det være seg å åpne konvolutter, ta telefoner eller skrive brev. Viktig opplysningsinformasjon og gode samtaler om muligheter, planer og mål er en sentral del av tilbudet. Ofte dukker det opp i samtalene andre problemfelt i deltakers liv, som gir oss mulighet til å informere om andre hjelpeinstanser og tiltak og å se utfordringer i en større kontekst. Individuelle samtaler kan føles tryggere og bevarer rådsøkers integritet.

Arbeid i grupper

I undervisningssammenheng og gruppeprosesser kan, med hell, økonomi være et tema. Orientering av generell art og deling av felles erfaringer er svært nyttig i grupper. Vi vil gjerne gi gruppetilbud der det er mulig, men er svært ydmyk overfor deltakeres behov for å beskytte og ivareta seg selv. Erfaring tilsier at det tar tid å bli trygg i en gruppe, men også at det kan være en god forløsning når det skjer en utvekling av erfaringer og tanker.

Kontaktperson: Lars Bakketun, T: 95285624, lars.bakketun@trondheim.kommune.no