Styre og formål

Stavnes oppdrag

Stavnes vedtekter er fastsatt av bystyret i Trondheim hvor organisering og innhold i bedriften er beskrevet.

Formålet med driften av Stavne finnes i vedtektenes §2 og er som følger:

Foretaket har som formål å gi arbeidsrettede tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Foretaket skal tilrettelegge for at deltakerne kan utvikle sine ressurser og sin kompetanse ut fra målsetting om formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Attføring og varig tilrettelagt arbeid skal være foretakets primærvirksomhet.

Foretaket er godkjent tiltaksarrangør for NAV og drifter tiltak for Trondheim kommune. Foretaket kan også utvikle og drifte tiltak på oppdrag fra andre aktører som Statlige direktorat og Fylkeskommunen.


Styret ved Stavne Trondheim KF

Styret har 7 representanter, hvorav 5 er oppnevnt av Bystyret i Trondheim, og 2 av de ansatte ved Stavne Trondheim KF.

I styrets møter har Kommunedirektøren i Trondheim kommune fast observatørstatus. I inneværende periode er det Kirsti Buseth som har denne funksjonen.

Styrets sammensetting i perioden 01.01.20 - 31.12.23 er:

Sissel Trønsdal (Ap) - styreleder

Nina Wikan (H) - nestleder

Inge Bjørnebekk (FrP) - styremedlem

Harald Sigurdson (SV) - styremedlem

Mia Småvik Rørdal (R) - styremedlem

Heidi Nordnes (ansatt) - styremedlem

Camilla Winterbottom (ansatt) - styremedlem