Historie

Osloveien Bo- og Arbeidstreningssenter opprettet i 1991

I 1989 nedsatte rådmannen i Trondheim Kommune etter vedtak fra Bystyret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å koordinere kommunens tiltak overfor arbeidsledig ungdom. Formålet var å få til en mer målrettet og effektiv bruk av ressurser. Resultat ble sammenslåing av tre tidligere tiltak: Arbeidskontorets arbeidstreningsgrupper, Boenheten ved Osloveien og Sosialkontorets sysselsettingsgruppe. Ut fra denne sammenslåingen ble Osloveien Bo- og Arbeidstreningssenter opprettet i 1991.

Organisasjonsmessig ble Osloveien lagt inn under sosialkontorets sentraladministrasjon, men ved omorganiseringen "Nye Trondheim" ble Osloveien fra 1. mars 1992 lagt under avd oppvekst, Byåsen distrikt. Osloveien var underlagt regelverket fra Arbeidsmarkedsetaten, i forhold til drift av arbeidstreningstiltak.

Tilbud til rusmisbrukere, enslige mødre og arbeidstrening

Høsten 1995 ble boenheten ved Osloveien nedlagt, og virksomheten besto av et spesielt tilrettelagt tilbud for rusmisbrukere, et spesielt tilrettelagt tilbud for enslige mødre, egne arbeidstreningsplasser og en avdeling rettet mot arbeid ute i bedrifter. I tilegg startet Osloveien sammen Kvamsgrindkollektivet høsten 1998 et tiltak for habiliterte/rehabiliterte rusmisbrukere som i integrasjonsfasen ønsker å etablere seg i Trondheim.

Kommunalt foretak

Stavne Gård (som ble det nye navnet) ble omorganisert fra kommunal enhet til kommunalt foretak av bystyret i Trondheim fra 1. juni 1999. Årsak til dette var krav fra Arbeidsdirektoratet, nedfelt i regelverket for arbeidsrettede tiltak, at godkjente tiltaksarrangører primært skal ha aksjeselskapsform, men at foretaksmodellen også kunne godkjennes. Bystyret valgte foretaksmodellen da dette ga en tettere tilknytning til kommunen. Siden 2002 har Stavne Gård søkt og fått tildelt mange nye arbeidsrettede tiltaksplasser, spesielt gjennom Tiltaksplan mot fattigdom og Vilje viser vei.

I 2009 ble Stavne Gård KF slått sammen med den kommunale enheten Arbeid og Kompetanse og ett nytt foretak så dagens lys under navnet Stavne Arbeid og Kompetanse KF.

I 2013 Flyttet Stavne Arbeid og Kompetanse til Hornebergveien 5. I 2017 ble navn og logo justert til Stavne Trondheim KF.