Brukermedvirkning

Alle brukere av Stavne skal oppleve at de blir tatt på alvor og at deres interesser blir ivaretatt. Du skal ha anledning til å dele erfaringer med andre, og du skal føle deg trygg på at de blir ivaretatt på en god måte.

Brukerundersøkelse

I løpet av tiltaksperioden kan du bli bedt om å delta i en brukerundersøkelse som vil hjelpe oss med å forbedre kvaliteten på tilbudet Stavne gir.

Brukerråd

Som jobbsøker på Stavne er det viktig at du kjenner din rett til å bli hørt. Stavne har et eget brukerråd sammensatt av representanter for brukere av Stavne. Det er en representant fra hver avdeling /tiltak.