Trondheim kommune og NTNU søker for tredje gang om å få bli Smart City. Søknaden sendes til Horisont 2020, verdens største FOU-program.

SAMMEN OM TRONDHEIM SMART CITY 2050

Trondheim og Limerick (Irland) skal være fyrtårnsbyer innen smart og bærekraftig byutvikling. Fem følgebyer og en rekke industrielle partnere er også involvert.

Sammen med byens innbyggerne vil vi jobbe for å: utvikle en glad, sunn og nyskapende by, dele ideer og samarbeide på nye måter, skape rom for testing og utprøving, ta vare på miljø, helse og trivsel - og tenke nytt innen energi, mobilitet og områdeutvikling.

følgebyene våre (1.12.2017)

Alle følgebyene er nå på plass. De fem følgebyene er:

  • Sestao i Spania har 28 000 innbyggere og er en kystby som grenser til Bilbao.
  • Mesto Pisek i Tsjekkia har 30 000 innbyggere og ligger ved elven Otava.
  • Smolyan i Bulgaria har 30 000 innbyggere og ligger ved elven Cherna.
  • Alba Iulia i Romania har 65 000 innbyggere og ligger ved elven Mures.
  • Vora i Estland har 14 500 innbyggere og ligger ved Tamulasjøen.

Limerick i Irland er fyrtårnsby som oss. Byen ligger ved elven Shannon og har 93 000 innbyggere.

Workshop med partnerne (28.11.2017)

På arbeidsmøtet i Trondheim deltok næringspartnerne i Smart City prosjektet sammen med NTNU og Trondheim kommune. Tilsammen 26 deltakere deltok på workshopen.

Tre grupper arbeidet med å prioritere demonstrasjons-aktiviteter som skal defineres i søknaden. Til og med rådmann Morten Wolden tok seg tid til å delta en stund. Han ønsket lykke til med arbeidet og poengterte hvor viktig samarbeidet med næringsaktører og forskning er for å finne og utvikle smarte løsninger i arbeidet med bærekraftige byer.

Arbeidsmøtet var et godt første dialogmøte der alle partnerne presenterte sine tanker om mulige innovasjonsprosjekter og hvordan de ønsker å bidra i prosjektsøknaden.


Smart city Politisk behandlet 28.11.2017

Den politiske saken om "Trondheim som smart by; Hvorfor søker vi på EU prosjekt for Smart Cities and Communities?" ble enstemmig vedtatt av Formannskapet idag. Politikerne var interessert i saken og ville gjerne ha mer detaljert informasjon.

Den politiske saken kan leses her (sak 304)

Foto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim nr 38

Trondheim er blant topp 100 byer på Smartby-indeksen 2017. Indeksen bygger på en studie av 500 byer i hele verden, basert på faktorene transport og globalisering, bærekraftighet, offentlig forvaltning, økonomisk innovasjon, digitalisering, levestandard og ekspertuttalelser.

Trondheim scorer 6.65 poeng av 10.


To demo områder i Kunnskapsaksen (10.11.2017)

Trondheim sitt prosjektområde er Kunnskapsaksen. Innenfor aksen er to mindre bydeler prioriterte som demo områder:

Sluppen er en bydel i tidlig utvikling. Her er både offentlige bygg, næringsbygg og boliger, og er et godt eksempel på en bydel som skal transformeres. Mobilitet, energiløsninger og områdeutvikling er sentrale utfordringer.

Brattøra er en sentrumsnær bydel som også er under utvikling. Dette er et arbeidsplassintensivt område og Trondheims viktigste kollektivknutepunkt for båt, tog og buss. Metrobuss innføres fra august 2019. På lengre sikt vil området også få boliger.

Fyrtårn + følgebyer i Brüssel (31.10 - 01.11.2017)

På det første konsortiummøtet deltok 21 deltakere, 7 fra Trondheim. De andre deltakerne kom fra den andre fyrtårnsbyen Limerick (Irland) og følgebyene Mesto Pisek (Tsjekkia) og Sestao (Spania).

Hovedtema for det første møtet var å bli kjent med hverandre, gå gjennom utlysningsteksten og forstå hva en søknadsprosess krever av oss, diskutere et felles konsept og gjennomføre workshop-sessions rundt utfordringer og muligheter. To intense, hyggelige og nyttige dager!

Energy Info Days (23.-25. oktober)

I forbindelse med lansering av de store utlysningene i Horisont 2020-programmet arrangerer EU-kommisjonen heldags møter der de informerer om utlysningene mer generelt, gir spesifikke tips og input til potensielle søkere, og svarer på konkrete spørsmål fra salen.

En av de store EU satsingene er en felles europeisk Energy Union. It means making energy more secure, affordable and sustainable. It will facilitate the free flow of energy across borders and a secure supply in every EU country, for every European citizen.

EU-kommisjonen ved INEA (Innovation & Networks Executive Agency) arrangerer Info Days. Deltakerne fra Trondheim kommune fikk mange tips til hvordan vi skal rigge en best mulig søknad.

Smart City prosjektets styringsgruppe. Foto: Carl-Erik Eriksson

Slik er prosjektet organisert (18.09.2017)

Styringsgruppen er Rådmannens ledergruppe, prosjekteier er Morten Wolden.

Prosjektleder: Silja Rønningsen, Rådmannens fagstab

Medarbeidere i prosjektet: Bjørn Ove Berthelsen, Mohsen Anvaari, Turid Helle, Øyvind Tanum, Synne Bertelsen, Kristin Næss, Simon Loveland, Jøran Solli, Karoline Erlandsen, Otto Richard Eide og Marit Myrstad. I tillegg knyttes en rekke fagpersoner fra ulike enheter til arbeidet.

Sammen med en tilsvarende gruppe i Limerick og eksterne partnere skal vi utvikle og beskrive demoprosjekter, og skrive viktige deler av søknaden. NTNU har hovedansvar for å utforme selve søknaden.

Smart & Sustainable City avtale signert (12.09.2017)

To svært fornøyde CEO'er, Conn Murray fra Limerick og Morten Wolden signerte 12. september en avtale sammen med NTNU for å søke om et stort Horisont 2020 prosjekt.

Energieffektivisering, e-mobilitet, energilagring (batteriteknologi) og plussenergi-bydeler står på programmet. Her vil lokalt og internasjonalt næringsliv, forskningsmiljøer og innbyggere bli involvert. Dette blir spennende!

Industripartnere trengs (24.08.2017)

Et SCC1-prosjekt består av flere konkrete, innovative demonstrasjonsprosjekt - og arbeid i et internasjonalt konsortium bestående av 20-30 partnere. I tillegg til 2 fyrtårnsbyer (Light House Cities) og 5 følgerbyer (som skal lære av fyrtårnsbyene), trengs en rekke partnere. Disse kan være små og mellomstore bedrifter (SMB), større virksomheter lokalt/nasjonalt og globale selskap (som ABB og Microsoft). Eksterne partnere skal levere løsninger, tjenester og produkter som er nødvendige for å gjennomføre prosjektets demoprosjekter.

Vi har startet med innledende samtaler med partnere som vi trenger for å få til demoprosjekter som bidrar til å redusere byens energibehov og bruke den vi har mye smartere . En rekke møter, også 1-til-1 møter med partnere, vil bli gjennomført inntil vi har valgt partnere og konsortiet er klart.

Vi er i gang! (18.08.2017)

Mer enn 30 aktive deltakere deltok på workshop om framtidsvisjon for SmartBy-arbeidet vårt. Rådmann og kommunaldirektører, flere enhetsledere, engasjerte medarbeidere fra alle våre tjenesteområder + en bra delegasjon fra NTNU var her.

I søknaden skal vi levere en ambisiøs byvisjon for 2050 - og beskrive hvilke strategier og demoprosjekter vi trenger for å nå målene om en utslippsfri, sunn og nyskapende by. Prosjektet fikk mange gode og viktige bidrag som kan brukes i dette arbeidet. Tusen takk!

Prosjektet forankres i allerede eksisterende sentrale mål, strategier og politiske beslutninger for Trondheim kommune. I søknaden legges det vekt på konkrete demonstrasjonsprosjekter som smarte, framtidsrettede energiløsninger og e-mobilitet. Prosjektet er femårig, og starter opp høsten 2018 hvis Trondheim blir valgt.

Hvis vi blir valgt, hva får vi igjen? Vi kan regne med konkrete produkter, løsninger og tjenester som bysamfunnet har nytte av. Som vi utvikler sammen med industri, næringsliv, forskningsinstitusjonene og befolkningen. I tillegg til prestisjen som ligger i det å være en smart by, får vi lærings- og nettverksarenaer både nasjonalt og internasjonalt.

Hvis vi ikke blir valgt, hva da? Da har vi likevel lagt et strategisk grunnlag for Trondheim fram mot 2050.