Kvaliteter

De grønne områdene har stor variasjon og ulik grad av tilrettelegging og med ulike kvaliteter, det være seg nærhet til vann, stillhet, opplevelse av natur og dyreliv, estetiske kvaliteter, m.m. Noen av kvalitetene i de grønne områdene vektlegges spesielt i planen. Dette gir ikke en uttømmende oversikt over kvaliteter i de grønne områdene, men synliggjør tema som enten er spesielt etterspurt av publikum, som innebærer spesiell fysisk tilrettelegging, og/eller som kan fungere som forvaltningsverktøy for å videreutvikle kvaliteten på de grønne områdene i Trondheim kommune.

De kvalitetene som utdypes i planen er:

  • Opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming
  • Belysning
  • Kunst i offentlig rom
  • Trygghet
  • Stillhet
  • Kulturmiljø
  • Sanitærtilbud

Det vil være ulik tilnærming til å oppnå ulike kvaliteter i de ulike grønne områdene. Belysning i marka må for eksempel behandles annerledes enn belysning i parker og på lekeplasser.