Temaark: Grønne områdetyper

Områdene som omfattes av planen er gruppert i fem hovedkategorier; marka, grønne korridorer, naturområder, leke- og rekreasjonsområder og bytrær. Leke- og rekreasjonsområdene består av flere underkategorier som har betydning for utøvelse av rekreasjon og friluftsliv.

Områder

 • Marka
 • Grønne korridorer
 • Natur- og friområder
 • Leke- og rekreasjonsområder
   • Parker
   • Lekeplasser
   • Nærmiljøanlegg
   • Badeplasser
   • Leke- og rekreasjonsområder med begrenset tilgjengelighet eller bruk
      • Felles grøntområder i tilknytning til større private boligfellesskap
      • Utearealer til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner
      • Gravplasser
      • Idrettsanlegg
      • Hundedressurområder
      • Områder for urban dyrking
 • Bytrær

Kulturlandskapet og de urbane landbruksområdenes rolle som viktige grønne lunger er kort omtalt som del av de grønne områdene i planen, men er ikke behandlet som et eget temaark.