Politisk behandling

Politisk prosess:

  1. 03.05.2016 Arbeidsprogram for planen ble vedtatt i formannskapet
  2. 03.05.2017 Planforslaget ble vedtatt sendt ut på høring av formannskapet
  3. 22.08.2017 - 03.10.2017: Etter høringsfristens utløp ble planforslaget behandlet i følgende komiteer og råd: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdommens bystyre, Trondheim seniorråd, Mangfoldsrådet, Trondheim studentråd, byutviklingskomiteen og Kultur-, idrett og friluftslivskomiteen.
  4. 26.10.2017 Planforslaget ble vedtatt av Trondheim bystyre

Bystyret gjorde følgende vedtak:

A. Bystyret vedtar Plan for friluftsliv og grønne områder med visjon, mål og strategier:

1. Kommunens gjennomføring av planen skal ta utgangspunkt i planens temaark ved å:

a) bygge ut et robust nett av hovedturveier og skiløyper i marka, bygge nye turveier og fornye/rehabilitere eksisterende turveinett i byggesonen

b) etablere attraktive aktivitetsportaler for markaområdene, Nidelvkorridoren og strandsonen

c) videreføre og intensivere oppgraderingen av eksisterende badeplasser og etablere nye. Det skal utredes mulighet for å etablere en fristrand i Trondheim

d) videreføre og intensivere oppgradering av eksisterende parker, og etablere nye, for å sikre at befolkningen får god tilgang til bydelspark eller park. Det skal legges vekt på å legge til rette for fysisk aktivitet og at parkene også kan fungere som nærmiljøanlegg.

e) videreføre og intensivere oppgradering av eksisterende lekeplasser, trimparker og nærmiljøanlegg og etablere nye anlegg i områder som har underdekning

f) planmessig fornye og supplere gate- og parktrær.

g) sørge for at universell utforming skal være hovedregelen ved utbedring av eksisterende og ved planlegging/gjennomføring av nye tiltak for friluftsliv og grønne områder.

h) legge til rette for friluftsliv for eldre, både de som bor hjemme og de som bor på kommunens helse- og velferdssentre.

2. Planens områder for rekreasjon og friluftsliv bør sikres i juridiske planer, ved erverv og gjennom avtaler.

3. Sammenhenger i og mellom områder for rekreasjon og friluftsliv skal ivaretas og/eller styrkes i utbyggingssaker og i kommunens planlegging.

4. Planen benyttes som grunnlag for ivaretakelse og utvikling av de grønne områdene og bruken av disse.

5. Lokalisering av nye områder og anlegg bør skje gjennom bruk av planens dekningskart og avstandskrav.

6. Utstrakt kommunikasjon med befolkningen og gode medvirkningsprosesser skal være viktige virkemidler for å stimulere til økt bruk og aktivitet.

7. God felles bruk av leke og rekreasjonsarealer skal vurderes i alle bynære områder.

8. I de grønne områdene skal planens kunnskapsgrunnlag om kvaliteter og nye behov legges til grunn for utvikling, forvaltning og drift.

9. Fuglelivet langs byens østre områder, den unike tindvedskogen på Grytbakkstranda og hva store naturinngrep en opparbeidet sti langs fjorden – fra Hansbakkfjæra, via Grytbakkstranda og Værebukta – vil føre med seg for disse, er ikke tilrådelig med at en forlengelse av Ladestien går videre langs fjorden. Bystyret mener derfor at en forlengelse skal gå fra Hansbakkfjæra, via gangbrua over jernbanen og videre etter Pilgrimsleden inn til Være. Derfra følger den gamle gårdsveien forbi Være Nedre fram til Smedstrand, og videre over ny bru og etter eksisterende sti mot Væreholmen.

10. Bystyret mener det er et stort behov for tilrettelagte skiløyper i Bymarka av en viss lengde i slakt terreng uten skarpe svinger som kan benyttes blant annet av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen bes se på muligheten til å etablere slike løyper, eksempelvis på myrene nedenfor Fjellseter, og legge fram en sak om tilrettelagte skiløyper.

11. Ringvebukta hadde et godt element av universell utforming ved den gamle fritidsbåtslippen (betongplater) ut i fjæra. Det betyr at rullestolbrukere kunne rulle stolen sin helt ned i fjæra. Denne muligheten er nå fjernet ved at de gamle betongplatene er fjernet og ikke erstattet av nye. Bystyret ber om at rådmannen ser på hvordan dagens badeplasser på Lade og er universelt utformet, og at det legges fram en sak om status og framdrift for dette.

12. Bystyret ber om at Rådmannen legger fram en sak om hvordan turstier eller deler av turstier kan gjøres tilgjengelig hele året, eksempelvis med enkle tiltak slik som sandstrøing om vinteren. Bystyret ber om at Ladestien vurderes i denne saken.

13. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med omkringliggende kommuner for samarbeid om løyper og turstier. For eksempel samarbeidet med Malvik kommune om Ladestien.

14. Naturlige utsiktspunkter utvikles med informasjon og utsmykning som turmål både i markaområdene og i utbygde områder.

15. Bystyret ber om at det etableres handicap-parkering på parkeringsplassen ved Hansbakkfjæra.

16. Bystyret ber om at det foretas en opprydding, inkludert fjerning av eksponert armeringsjern, ved badeplassen i Hansbakkfjæra.

17. Bystyret ber om at fremmes en sak i løpet av første kvartal 2018 om opparbeidelse og tilgjengeliggjøring av stranden nord for Ranheim kirke.

18. I saken defineres området rundt Skistua og Lille Gråkallen som kjernesone. Definisjonen på kjernesone er "fjerne turmål og områder med mindre grad av tilrettelegging for ferdsel". Denne definisjonen er ikke i tråd med aktiviteten i området, som omfatter både Skistua, Studenterhytta, MOT-camp, Forsvaret,Gråkallen Skileik, Instruktørbakken og Gråkallen Skisenter. Inndelingen av soner vist på kart i temaark Grønne områder, må derfor justeres iht godkjent reguleringsplan for Litjgråkallen/ Kobberdammen / Fjellseter, slik at hele Skistuaområdet og området i Henriksåsen mot Vintervannsmyra blir definert som en del av mellomsonen.

19. Deler av byens markaområder har allerede et omfattende nett av turstier. Her må det først og fremst prioriteres merking og oppgradering av stier og klopplegging i våte områder, fremfor etablering av nye stier.

20. Bystyret mener det er nødvendig med en gjennomgang av havneområder, badeplasser og sjønære turstier med tanke på utplassering av redningsbøyer på aktuelle steder.

21. Ved utfartsparkeringer, turdrag og friområder må det legge til rette for at brukere av områdene kan kvitte seg med avfall på en hensiktsmessig måte.

22. Ambisjonen om bygging eller oppgradering av minst en badeplass i året er for lav. Bystyret ber rådmannen intensivere dette arbeidet.

23. Bystyret viser til kart for soneinndeling som grunnlag for differensiert forvaltning og definisjon av kjernesone. Bystyret finner det unaturlig at området rundt Skistua, hvor det er høy aktivitet hele året, defineres som kjernesone. Kartgrunnlaget endres i tråd med vedtatt reguleringsplan.

24. Bystyret ber rådmannen kartlegge behovet for arealer i strandsonen til sjørelaterte aktiviteter og sørge for at tilstrekkelig med arealer blir sikret til dette formålet.

25. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som kartlegger sårbare områder for fuglelivet, og vurderer avstenging av spesielt sårbare områder i hekketiden.

26. Plan for friluftsliv og grønne områder erstatter de delene av Markaplanen av 2002 som direkte handler om friluftsliv. Andre deler fra markaplanen gjelder fortsatt dersom det ikke er erstattet av andre planer eller gjennom enkeltvedtak. Med bakgrunn i at Plan for friluftsliv og grønne områder ikke dekker kommunens helhetlige arealforvaltning på samme måte som Markaplanen, bes Rådmannen komme tilbake med en sak til formannskapet som gjør rede for hvordan Evighetsskogen slik den beskrives i Markaplanen fra 2002 ivaretas i kommunens arealforvaltning i årene som kommer.

B. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til økonomiske prioriteringer for å realisere det som er mulig av planens visjoner, mål og strategier som del av de årlige handlings- og økonomiplaner.