8. Definisjoner av begreper

Plan for friluftsliv og grønne områder er en temaplan og dermed ikke juridisk bindende.

Grønne områder i Trondheim kommune er veven av store og små naturpregete områder, sammenhengende eller tilnærmet sammenhengende i byggesonen eller i tilknytning til denne. Grønne områder i plan for friluftsliv og grønne områder er markaområdene, de grønne korridorene, naturområder og leke- og rekreasjonsområder. Grønne områder har verdi for friluftslivet, som naturområder og kulturlandskap, for opplevelse, lek og rekreasjon, for naturmangfold, håndtering av klimaendringer, vann og luft. Grønne områder er en viktig del av kommunens infrastruktur.

Friluftsliv Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse (St. Mld 39, 2000-2001).

Rekreasjon (fra latin recreare, å gi nytt liv) er et grep som dekker de tilstandene som gjør at et menneske kommer seg til krefter i det daglige ved å frigjøre seg fra de daglige gjøremål.

Idrett er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter, hvor kroppsstillinger eller kroppsbevegelser er det sentrale element og hvor utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet (Olsen 2005).

Marka er et større naturområder i nærheten av byer og tettsteder for rekreasjon, friluftsliv og biologisk mangfold. Marka er både et større sammenhengende område og flere mindre områder med eller uten sammenheng. Markaområdene kan grense mot bebyggelse eller jordbrukslandskaper (Miljøstatus 2016). Marka mange steder være stor nok til både heldags- og overnattingsturer(mangler noe i setningen). Markaområdene er vist som LNF-formål med bestemmelsesområde.

Grønne korridorer er sammenhengende grønne områder som gir grønne forbindelser mellom de sentralt viktige kjerneområdene for rekreasjon og friluftsliv: markaområdene, Nidelvkorridoren og strandsonen. Nidelvkorridoren og strandsonen utgjør de grønne hovedkorridorene.

Naturområder er grønne områder som ikke omfattes av de andre temaene, men som har, eller som kan ha, betydning for økologiske funksjoner, rekreasjon, friluftsliv.

Leke- og rekreasjonsområder er områder og anlegg for egenorganisert aktivitet, med høy grad av tilrettelegging, der målrettet tilrettelegging for aktivitet og opphold er det sentrale formålet; parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg, uteområder for skoler og barnehager, gravplasser og idrettsanlegg.

Parker er grøntområder som er anlagt og bevisst utformet med arkitektoniske kvaliteter, ofte som byplan- eller historisk element.

Bydelspark er en større park > 10 daa opparbeidet med ulike soner for aktivitet og opphold for å dekke en bydel behov.

Lekeplasser er offentlige områder opparbeidet for lek.

Nærmiljøanlegg er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Både anlegg som er oppretta med og uten spillemiddeltilskudd inngår i definisjonen.Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg, det vil si blant annet anlegg uten tak (KuD 2015).

Utearealer til skoler og barnehager er opparbeidet for skolens og barnehagens behov og er gode leke og aktivitetsarealer for alle etter skolens og barnehagens stengetid. Arealene har potensiale for sambruk og flerbruk.

Badeplasser er leke- og rekreasjonsarealer som er spesielt tilrettelagt for opphold ved vannet, der man har mulighet for bading.

Leke- og rekreasjonsområder med begrenset tilgjengelighet og bruk

   • Felles grøntområder i tilknytning til større private boligfellesskap
   • Utearealer til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner
   • Gravplasser
   • Idrettsanlegg
   • Hundedressurområder
   • Områder for urban dyrking

Turvei er et veianlegg for ikke-motorisert ferdsel som tradisjonelt er etablert i de grønne områdene. Turveier er som hovedregel opparbeidet med et toppdekke av grus / subbus.

Hovedturveinett er det overordna nettet av turveier. Andre viktig gangforbindelser som ikke nødvendigvis er grønne har ofte en viktig rolle for å opprettholde en sammenheng i turveinettet.

Strategier defineres som forvaltningens plan, eller angrepsmåte, for å oppfylle planens målformuleringer. Strategiene beskriver hva som skal gjøres og konkretiseres ved hjelp av retningslinjer.

Retningslinjer defineres som anbefalinger for hvordan forvaltningen og aktører i Trondheim kommune skal forholde seg til planen. Retningslinjene er basert på beste tilgjengelige kunnskap om planens områder, kvaliteter og behov.

“Sambruk” defineres i denne planen som regulering og tilrettelegging av offentlig grønnstruktur (friområde, park) for institusjonaliserte uteromsfunksjoner, der deler av uteromsfunksjonene legges inn i offentlig grønnstruktur. Dette gjelder spesielt barnehage- eller skolefunksjoner. Denne form for regulering og tilrettelegging medfører kun begrenset tilgang til sambruksarealene, da arealene ikke kan brukes samtidig av ulike brukergrupper. Eksempler: Ilsvika barnehage og Rosenborg park.

”Flerbruk” defineres i denne planen som regulering og tilrettelegging av offentlige grønne områder slik at flere ulike brukergrupper kan bruke området samtidig til ulike aktiviteter. Eksempel: Finalebanen.

Sikring / Sikringsprosjekt Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer ved erverv av eiendomsrett, eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Miljødirektoratet forvalter statens økonomiske virkemidler til dette formålet. De statlige midlene tildeles kommuner og interkommunale friluftsråd, basert på søknader (Miljødirektoratet 2010).

Frivillighet er arbeid uten ordinær lønn og tilknyttet organisasjoner med samfunnsnyttig formål (Arbeidstilsynet 2016).