4. Prioriterte kvaliteter

Oversikten viser kvaliteter som er viktige for at grønne områder skal være attraktive og trygge. Ulike områder bør tilrettelegges med ulike kvaliteter ut fra hva som er egner seg for hvert område. Kvalitetene bør følges opp i arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjon i de grønne områdene i Trondheim. Kvalitetene må sees i sammenheng med områdetypene, og det vil være ulik tilnærming til å oppnå kvalitetene i de ulike grønne områdene. Hver av kvalitetene, med tilhørende utviklingstrekk, strategier og mål, er ytterligere utdypet i temaarkene. Se temaark om Kvaliteter.

Opplevelseskvaliteter

Mennesket har et grunnleggende psykologisk behov for ulike typer opplevelser. Disse opplevelsene er knyttet til bestemte egenskaper eller kvaliteter, som vi finner i natur, parker og friområder. Noen behov knytter seg til naturelementene, mens andre er bundet til kulturelementer i parker og friområder og kan innebære stor grad av tilrettelegging. Tilgang på slike kvaliteter i natur- og grøntområder har betydning for mennesker: de opplever at områdene gir dem energi, at barn får lære kreativitet og at pasienter kan bli fortere frisk. Behov varierer med livssituasjon, alder og personlighet. Opplevelseskvaliteter kan være opplevelse av et artsmangfold, en skog, muligheter for lek, eller mulighet til å oppleve ro. Trondheims befolkning bør få dekket slike behov gjennom et utvalg av leke- og rekreasjonsområder som de kan nå til fots.

Figur 4: Eksempler på et utvalg av ulike opplevelseskvaliteter

Universell utforming

Universell utforming er en strategi for planlegging og likeverdig utforming av omgivelsene som fremmer samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for alle. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller som har andre spesielle behov.Tilrettelagte omgivelser gir mulighet for flere til å være aktive og ta omgivelsene i bruk og samtidig oppleve mestring. Det er utfordringer med vedlikehold og drift av grønne områder, turveier og -stier, slik at de har fremkommelighet, brukbarhet og orienterbarhet gjennom alle årstider.

Figur 5: Eksempler på universell utforming i park og i grønne korridorer.

Belysning

Belysning er viktig for å skape trygghet og legge til rette for sosialt liv og fysisk aktivitet også etter mørkets frembrudd. Med riktig belysning økes brukstiden og stedets attraktivitet, og hærverk kan motvirkes. De grønne områdene har ingen retningsgivende norm for belysning. Utfordringen er å finne rett lys på rett sted for å skape trygghet, opplevelse og identitet. Belysning kan også gi uteområdene en ny dimensjon for opplevelse gjennom lyssettingen. Det er også viktig å finne ut hva som ikke skal belyses. Hensyn til biologisk mangfold og mulighet til å oppleve nattehimmelen er også viktig.

Kulturhistoriske verdier og kulturmiljøer

Trondheim er en kommune med mange kulturminner av høy nasjonal verdi som er viktige for byens identitet. Hager, parker og kirkegårder er en del av denne kulturarven. Både kultur- og naturverdiene som ligger i disse hagene, trærne og parkene utgjør verdifulle ressurser, som brukt på riktig måte kan hjelpe oss å utvikle byen på en bærekraftig måte. Byveksten med fortetting og utbygging av infrastruktur utgjør en stor trussel mot mange av de gamle hagene og alleene. Nybygg, vegutvidelser, trafikkøkning og parkering truer vekstvilkår for trær, og ofte er de gamle anleggene og trærne bokstavelig talt i veien for det nye som skal bygges. Kunnskapen mangler ofte om både verdien på de gamle landskapselementene, og hvordan en konkret kan ta vare på og beskytte dem. Skjøtsel og vedlikehold av trær og hager er ressurskrevende, men er viktige anlegg å prioritere for framtiden slik at vi kan ta vare på vår kollektive historie.

Eksempel fra det historiske hageanlegget ved Leangen gård

Kunst i offentlige rom

Siden 2002 har Trondheim kommune hatt en ordning for kunstnerisk utsmykking. Ordningen har i tillegg til fokus på bygninger, også et sterkt fokus på å heve kvaliteten på offentlige uterommene, også utenfor sentrumsområdene. Her tilfører utsmykkingsordningen viktige kvaliteter til parker og friområder og bidrar til at de blir enda mer attraktive å benytte.

Hilde Danielsen ” Konkylie”, Brattøra friområde

Vigdis Haugtrø, "Grønn sofa", Tiller øst

Trygghet

Mange kan oppleve utrygghet og frykt for overfall og ran i mørke eller uoversiktlige bynære grønne områder og langs turstier. Frykten er ofte forbundet med inntrykk som de fysiske omgivelsene gir. Smale svingete stier og veier, trær, busker, skulpturer og lignende, bidrar til å gi en park et spennende uttrykk om dagen. I mørket, med få mennesker omkring, kan imidlertid busker og trær oppfattes som steder hvor potensielle farer kan true. God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til at det føles tryggere å ferdes i områdene. Dette innebærer å utvikle grøntområder som både gir utfoldelsesmuligheter om dagen og som samtidig oppleves som trygge å ferdes i om kvelden.

Åpenhet og god belysning langs hovedferdselsåren oppleves som trygg. Eksempel fra Oslo

Flere kan oppleve utrygghet i nærhet av åpent vann. Trondheim kommune ønsker at flest mulig får muligheten til å oppleve og komme i kontakt med vann. I noen tilfeller er det behov for å gjennomføre sikringstiltak for å hindre at noen faller uforvarende ut i vannet. Det er igangsatt et samarbeide med Trondheim Havn for å identifisere de strekningene som bør sikres og gjennomføre sikringstiltak i havneområdene.

Stillhet

Støy defineres gjerne som uønsket lyd. Støy kan virke negativt på helsen, skape mistrivsel, forstyrre tale og kan oppleves som plagsomt. Fravær av støy i frilufts- og rekreasjonsområder er en verdsatt kvalitet. Stillhet bør etterstrebes i flere grønne områder. De grønne områdene har et potensial til å være byens stille områder.

Sanitærløsninger

Publikum etterspør toaletter i tilknytning til de grønne områdene. Siden etablering av toaletter er kostnadskrevende enkelttiltak, men med stor betydning for en samlet god opplevelse av de grønne områdene, er det riktig å prioritere en økt satsning på dette området. Avstand fra oppholdsarealene til toaletter er viktig for at områdene skal oppleves som godt tilrettelagte. Toalettene bør ha en viss standard, noe som kan gi høye engangsinvesteringer. Det er imidlertid mye som tyder på at en økt satsning på bedre toaletter i de grønne områdene vil kunne betydelig redusere driftsutgifter knyttet til drift og vedlikehold av mobile løsninger.

Vellykket samarbeidsprosjekt: Toalettet i Ringvebukta brukes av både brukerne av badeplassen og gjestene av Sponhuset. Toalettet driftes av Sponhusets leietaker.