3. Grønne Områdetyper

Arealene som omfattes av planen er gruppert i fire hovedkategorier; marka, grønne korridorer, naturområder og leke- og rekreasjonsområder. I dette kapitlet beskrives planens områder - arealgrunnlaget for utøvelse av rekreasjon og friluftsliv.

Figur 3: illustrerer de ulike grønne områdetypene og sammenhengen mellom disse.

3.1 Områdetyper for rekreasjon og friluftsliv i Trondheim

Denne introduksjonen til områdetypene gir en enkel oversikt over de grønne områdene i Trondheim. Alle arealer med betydning for rekreasjon og friluftsliv i Trondheim kommune inngår i disse seks kategoriene.

Marka

Arealene som ligger innenfor markagrensa. Variert i grad av tilrettelegging. Arealene er sentrale områder for utøvelse av friluftsliv og er gitt spesiell beskyttelse gjennom bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Grønne korridorer

Sammenhengende grønne områder som gir grønne forbindelser mellom viktige kjerneområder for rekreasjon og friluftsliv: markaområdene, Nidelvkorridoren og strandsonen. Nidelvkorridoren og strandsonen utgjør de grønne hovedkorridorene.

Naturområder

Grønne områder som ikke omfattes av de andre temaene, men som har, eller som kan ha, betydning for økologiske funksjoner, rekreasjon, friluftsliv.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet har betydning for friluftslivet. Blant annet er vegene i landbruksområdene viktige ferdselsårer. Dyrkamarka har også spesiell verdi for vinterfriluftslivet, for skileik, m.m. Foruten å ha egenverdi som friluftsområde, er kulturlandskapet et viktig bindeledd mellom byen og markaområdene, og kan by på andre opplevelsesverdier enn de man finner i marka og i tettbebyggelsen. Friluftsliv i kulturlandskapet er ikke behandlet som temaark.

Leke- og rekreasjonsarealer

Områder og anlegg med høy grad av tilrettelegging, for opphold og aktivitet; Består av parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg, uteområder for skoler og barnehager, gravplasser og idrettsanlegg.

Bytrær

Bytrærne er den minste grønne enheten. Registrerte og kartfestete trær er i hovedsak gatetrær og spesielle solitærtrær i parker/friområder. Det er i dag kun trærne i sentrum og sentrumsnære områder som er registrert.

3.2 Arealtyper som inngår i leke- og rekreasjonsområder

Leke og rekreasjonsområdene har ulike bruksformål og opparbeidingsgrad og er delt inn i følgende:

Parker

Grøntområder som er anlagt og bevisst utformet med arkitektoniske kvaliteter, ofte som byplan- eller historisk element.

Lekeplasser

Offentlige områder opparbeidet for lek og samvær.

Nærmiljøanlegg

Anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Både anlegg som er opprettet med og uten spillemiddeltilskudd inngår i definisjonen.

Badeplasser

Badeplassene er leke- og rekreasjonsarealer som er spesielt tilrettelagt for opphold ved vannet, der man har mulighet for bading.

Leke- og rekreasjonsområder med begrenset tilgjengelighet og bruk

Grøntområder som er opparbeidet og tilrettelagt primært for spesielle brukergrupper eller formål. Begrensninger kan f.eks. være knyttet til åpningstider, krav til medlemskap eller etiske hensyn.

 • Utearealer til skoler og barnehager
   • Felles grøntområder i tilknytning til større private boligfellesskap
   • Utearealer til andre offentlige institusjoner
   • Gravplasser
   • Idrettsanlegg
   • Hundedressurområder
   • Områder for urban dyrking