2. Innledning

Trondheim er en grønn by. Det er fire ulike grønne deler som sammen danner strukturen i den grønne byen, og som setter viktige premisser for byutviklingen i Trondheim:

 • De overordna grønne områdene; som marka, Nidelvkorridoren, strandsonen og de grønne korridorene.
 • Kulturlandskapet.
 • Nettverket av turdrag og turveger.
 • Byens parker og hager, lekeplasser og grønne byrom-, trær og vegetasjon; det grønne nærmiljøet.

Å planlegge for ivaretakelse, bruk og videreutvikling av de grønne områdene er en viktig satsing for å få en bærekraftig byutvikling og en bærekraftig kommune. Dette er ett av de fire hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel 2009 -2020. Å ha tilstrekkelig med grønne områder med god kvalitet gjør Trondheim til en god by å bo i.

2.1 Mål

Planen skal underbygge følgende mål:

2.2 Om plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim skal være et verktøy for bevaring og videreutvikling av marka og de grønne områdene i kommunen i en situasjon preget av økt befolkningsvekst og fortetting. Planen har hovedfokus på de områdene der friluftsliv, lek, aktivitet og rekreasjon kan utøves, og kvalitetene som er viktige for at mennesker trives i den grønne byen.

Planen behandler marka, grønne korridorer, naturområder og leke- og rekreasjonsarealer og bruken av disse. Betydningen av de grønne områdene for naturmangfold og klimatilpasning belyses og vektlegges der det er relevant. Det forutsettes at aktivitet i grønne områder ikke bør gå på bekostning av naturmangfold og de grønne områdenes evne til å håndtere ekstremnedbør.


Planen skal ligge til grunn, og være retningsgivende for forvaltning og tilrettelegging av kommunens grønne områder. Den skal utgjøre grunnlaget for de grønne arealene ved senere rulleringer av kommuneplanens arealdel (KPA). Når KPA rulleres og nye areal for formål grønnstruktur skal foreslås, må områder med verdi for naturmangfold og landskap sees i sammenheng med områder for friluftsliv og rekreasjon. Dette for å tilfredsstille den helhetlige betydningen som formål grønnstruktur har i plan- og bygningsloven, der grønnstruktur er både områder med verdi for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv.

Plan for friluftsliv og grønne områder består av følgende dokumenter:

 1. Plandokument
 2. Handlingsdel
 3. Kart
 4. Temaark som beskriver:
  • Områdetyper
  • Kvaliteter
  • Møte nye behov i en ny tid
  • Verktøy for gjennomføring av planen

2.3 Digital innsynsløsning

Et godt hjelpemiddel for lesing av planen og dens vedlegg er planens innsynsløsning, nettstedet du bruker når du leser dette. Innsynsløsningen er en digital portal der man kan lese planen, handlingsdel, se det digitale plankartet og lese vedlegg. Det tekstlige innholdet på innsynsløsningen og papirversjonen er det samme.

I planens innsynsløsning har det også vært lagt til rette for å enkelt gi innspill til planen i høringsperioden.

2.4 Planens forhold til andre planer og kommunale satsningsområder

Tabellen under viser planer og satsingsområder som har betydning for PFG, og / eller som PFG gir føringer for. Hensikten med tabellen er å gi en enkel oversikt over planens berøringspunkter.