Hoveddokument

Dette er en plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim kommune. Planen er en temaplan og består av et plandokument og vedlegg bestående av temaark, en handlingsplan og en digital kartløsning.

Planens visjon er:

Trondheim skal være en grønn by med variert natur - med lett tilgjengelige, attraktive uteområder for lek, rekreasjon og friluftsliv.

Planen er ferdigstilt i henhold til arbeidsprogrammet vedtatt 03.05.16, sak 108/16. Planen har hovedvekt på friluftsliv, rekreasjon og folkehelse samt områdetypene der denne aktiviteten utøves.

Tema som naturmangfold og klimatilpasning omtales, men disse temaene er utdypet i Temaplan for naturmiljøet i Trondheim mot 2020, vedtatt 24.03.13 og skal utdypes i Energi og klimahandlingsplan som er under utarbeidelse.

Det er Byutviklingsområdet ved Kommunalteknikk og Kultur- og næringsområdet ved Enhet for idrett og friluftsliv som har utarbeidet forslag til plan.