Handlingsplan

Planen skal underbygge følgende mål:

Handlingsdelen tar utgangspunkt i planens utredninger og vurderinger av nye behov, kvaliteter, områdetyper og tilhørende tiltak i planens temaark. Planens kartanalyser av nåværende status har vært sentral for en god vurdering av nødvendige tiltak for å dekke de behovene planen identifiserer.

Handlingsdelen har en overordnet innretning og prioriterer ikke detaljprosjekter, men viser hvor innsatsen fokuseres. Temaarkene går i dybden og synliggjør mer detaljerte tiltaksforslag. Detaljprosjekter prioriteres i arbeidet med de årlige handlings- og økonomiplanene. Planens strategier og retningslinjer iverksettes etter at planen er vedtatt.

Planens tiltak

Bygge ut et robust nett av hovedturveier og skiløyper i marka, bygge nye turveier og fornye/rehabilitere eksisterende turveinett i byggesonen

Etablere attraktive aktivitetsportaler for markaområdene, strandsonen og Nidelvkorridoren

Videreføre og intensivere oppgraderingen av eksisterende badeplasser og etablere nye. Det skal utredes mulighet for å etablere en fristrand i Trondheim

Videreføre og intensivere oppgradering av eksisterende parker, og etablere nye, for å sikre at befolkningen får god tilgang til bydelspark eller park

Videreføre og intensivere oppgradering av eksisterende lekeplasser, trimparker og nærmiljøanlegg og etablere nye anlegg i områder som har underdekning

Planmessig fornye og supplere gate- og parktrær

Planens strategier og retningslinjer iverksettes

Planens områder for rekreasjon og friluftsliv skal sikres i juridiske planer, ved erverv og gjennom avtaler

 • Planens forslag til endring av bestemmelsesområdet Marka og planens forslag til grønne korridorer leveres som faginnspill til neste rullering av KPA.
 • Trondheim kommune skal etter behov sikre de grønne arealformålene i KPA, ved å regulere områdene, ved oppkjøp av grunn eller inngåelse av langsiktige leieavtaler.
 • Ved utbygginger som krever reguleringsplan skal behovet for grønne områder for allmennheten løses innenfor planens område.
 • I ferdig utbygde områder, som mangler offentlige grønne områder, skal det vurderes oppkjøp og sikring av tomter for å etablere leke- og rekreasjonsområder for allmennheten.
 • Etablere bedre sammenhenger i og til de grønne korridorene ved å å tilrettelegge for grønnere og bedre kommuniserte inngangspunkt og koblinger via gang- sykkelveinettet.

Sammenhenger i og mellom områder for rekreasjon og friluftsliv skal ivaretas og styrkes i alle utbyggingssaker og i kommunens planlegging

 • Ved etablering av nye grønne korridorer i nye utbyggingsområder og transformasjonsområder bør bredden være 50 meter i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger, unntaksvis 30 meter eller noe smalere i kortere strekninger.
 • Ved utbygging av nye boligområder og i egen planlegging skal sammenhengende grønne områder sikres og de skal gis god tilgjengelighet for allmennheten.
 • Relevante grønne korridorer skal vurderes tilrettelagt for friluftsliv over kommunegrensene.
 • Det skal jobbes for en felles interkommunal forvaltning av områder og utøvelse av friluftsliv.

Planen benyttes som grunnlag for ivaretakelse og utvikling av de grønne områdene og bruken av disse

 • Trondheim kommune skal tilrettelegge de grønne områdene på en slik måte at de også kan ivareta andre viktige samfunnsinteresser som for eksempel; biologisk mangfold og klimatilpasning.

Lokalisering av nye områder og anlegg skal skje gjennom bruk av planens dekningskart og avstandsanbefalinger

 • Planens målsetting om ulike avstandsanbefalinger skal ligge til grunn for utvikling og forvaltning av nye områder og anlegg.
  • ingen skal skal ha mer enn 200 m til et leke- og rekreasjonsområde fra bolig
  • ingen skal ha mer enn 500 m til de overordnede grønne områdene eller turveier fra sin bolig
 • Aktivitetsportaler til grønne områder bør bedres og sikres, for å gi eksisterende boligområder bedre tilgjengelighet til eksisterende grønne områder og ved planlegging av nye grønne områder.

Utstrakt kommunikasjon med befolkningen og gode medvirkningsprosesser skal være viktige virkemidler for å stimulere til økt bruk og aktivitet

 • Utvikling av aktivitets-, rekreasjons- og friluftslivstilbudet skal skje med god og bred medvirkning i befolkningen, der nye medvirkningsformer tas i bruk for å nå ut til flest mulig.
 • Trondheim kommune skal, ved å utarbeide en ny kommunikasjonsplan for planens områder, sørge for at tilbud, muligheter og utviklingsoppgaver kommuniseres bredt ut til alle lag i befolkningen.

God felles bruk av leke og rekreasjonsarealer skal vurderes i alle bynære områder

 • Ved å identifisere og tilrettelegge områder som er egnet for økt felles bruk, skal Trondheim kommune sikre at tilgjengelig grøntareal utnyttes mest mulig effektivt.
 • I de grønne korridorene skal planens beskrivelse av et mangfoldig og variert friluftsliv legges til grunn for tilrettelegging for flerbruk.
 • Ved omdisponering av leke og rekreasjonsområder skal arealet erstattes i nærhet av området som blir omdisponert

I de grønne områdene skal planens kunnskapsgrunnlag om kvaliteter og nye behov legges til grunn for utvikling, forvaltning og drift

 • Ved etablering og utvikling av grønne områder bør det sikres at befolkningen har tilgang til et utvalg av grønne områder nær egen bolig. De grønne områdene må være tilrettelagt og inneholde stor variasjon i opplevelseskvaliteter.
 • Spesielt viktige målgrupper skal særlig vektlegges ved utvikling av eksisterende og opparbeidelse av nye områder: barn, eldre, jenter, etniske minoriteter, studenter, og de som driver uorganisert aktivitet. Kunnskapsgrunnlaget om deres behov må videreutvikles.
 • Etablering og utvikling av aktivitetsportaler til marka og de grønne korridorene skal gjennomføres som et sentralt grep for å gi varierte og robuste områder med høy kvalitet som skal ta i mot befolkningen og lede den inn til de store friluftslivsområdene.
 • Drift og vedlikehold bør differensieres etter de enkelte områders funksjon og bruk.