1. Silingsrapport

Silingsrapporten er en utredning av traséalternativer for ny Nidelvsti. I silingsrapporten vurderes de utreda alternativene opp mot hverandre og på bakgrunn av denne vurderingen foreslår rapporten et overordna valg av trasé.

Fellesnemnda for kommunesammenslåing av Trondheim og Klæbu, 4 september 2018. Fellesnemnda fattet vedtak knyttet til trasévalg og prosjektgjennomføring denne dagen og sendte saken til formannskapene i Trondheim og Klæbu kommuner.

Silingsrapporten og rådmannens anbefaling om trasévalg og prosjektgjennomføring ble behandlet i fellesnemnda for kommunesammenslåing av Klæbu og Trondheim den 4 september 2018.

Fellesnemnda fattet følgende vedtak:

1. Fellesnemnda tar sak om trasevalg og forutsetninger for prosjektgjennomføring av Nidelvstien til orientering.

2. Fellesnemnda tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake med forslag til gjennomføring av prosjektet i delfaser.

3. Fellesnemnda tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake til finansiering i egen sak og som del av forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Trondheim.

4. Fellesnemnda slutter seg til rådmannens forslag om å sende saken til formannskapene i Klæbu og Trondheim, slik at formannskapene kan ta stilling til om prosjektledelsen for Nidelvstien skal gå videre med regulering, optimalisering og detaljprosjektering med utgangspunkt i foretrukket trasevalg med grunnlag i silingsrapport av 14. august 2018.

Silingsrapporten kan i sin helhet leses på denne siden.

Silingsrapport.pdf