Gjennomføring

Vi ønsker at informasjon om gjennomføringen av prosjektet skal være åpent og fritt tilgjengelig for alle interesserte. På denne delen av nettstedet kan du derfor følge prosjektets ulike faser, fra planlegging til gjennomføring.

Prosjektet Nidelvstien fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen kan deles opp i flere prosjektfaser. Flere av fasene vil delvis være overlappende.

Strategisk idéfase: Denne fasen skal avklare hvordan prosjektet skal gjennomføres. Hvilke mål vi skal nå, hva er viktig å ivareta underveis i gjennomføring av prosjektet for at alle involverte skal føle at det har vært en god prosess, kartlegging av sannsynlige myndighetskrav; slike vurderinger har vært viktig å avklare i oppstartsfasen. Det, digitale kartet, dette nettstedet, utarbeidelse av en silingsrapport og behov for å utarbeide reguleringsplaner, er blant annet resultater fra dette forarbeidet. Den strategiske idéfasen for prosjektet er avsluttet.

  1. Silingsrapport. Prosjektet skal utarbeide en silingsrapport. Silingsrapporten skal utrede mulige trasévalg for den nye stien og anbefale valg av en overordna trasé. I denne fasen har det vært viktig å gjennomføre gode befaringer av begge elvebredder langs hele strekningen, få innspill fra alle relevante myndigheter vedr vilt, naturmangfold, næringsutøvelse og geotekniske forhold. Det har også vært svært viktig å få innspill til arbeidet ved gjennomføring av åpne folkemøter, via innspill levert i det digitale kartet og i dialog med lokale kjentmenn og grunneiere.
  2. Optimaliseringsfase. Når silingsrapporten er vedtatt og man har en overordna trasé å forholde seg til, vil det være behov for, parallelt med reguleringplanarbeid, å optimalisere linjeføringen for enkelte delstrekninger. I arbeidet med optimalisering vil det være vesentlig å få innspill av spesielt grunneiere og myndigheter innenfor geoteknikk og naturmangfold.
  3. Reguleringsplanarbeid. For store deler av strekningen vil det være behov for å utarbeide reguleringsplaner for å ivareta "hensyn til miljø og samfunn". Det planlegges i hovedsak utarbeidelse av to reguleringsplaner. Én for Klæbu og én for Trondheim. Utarbeidelse av reguleringsplaner følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
  4. Rettighetsavklaringer. For å bygge turstien må vi som byggherre avklare rettigheter til både anleggsgjennomføring og drift. Vi har som utgangspunkt at alle rettigheter vi tilegner oss som følge av bygging og drift av Nidelvstien skal oppnås i minnelighet med de berørte grunneierne.
  5. Detaljplanlegging / prosjektering. For enkelte delstrekninger og punkter langs traséen kan det være behov for mer detaljert planleggingsarbeid. Spesielt knyttet til områder der det er behov for etablering av konstruksjoner eller der det er behov for større utskifting av masser. Prosjektet skal imidlertid tilstrebe en god massebalanse, og vil så langt det er mulig forsøke å unngå å tilføre eller borttransportere masser.
  6. Bygging av delstrekninger. På grunn av målsettingen om gjennomføring av store deler av prosjektet innen 2020, vil denne fasen kunne starte parallelt med reguleringsplanarbeidet. På strekninger der rettighetsspørsmål er avklart, plangrunnlaget godt nok og linjeføring for ny sti er avklart, vil det kunne bygges før vedtatt reguleringsplan. Disse strekningene identifiseres i arbeidet med silingsrapport og i optimaliseringsfasen. For andre delstrekninger vil bygging først kunne starte etter at reguleringsplanen er vedtatt.