Aktuelt

På denne siden finner du nyhetsoppdateringer for planlegging og bygging av den nye Nidelvstien. Eldre nyheter finner du i arkivet.

Dialogmøte med Klæbu grunneierlag

Det ble gjennomført et dialogmøte med Klæbu grunneierlag om reguleringsplanarbeidene den 26. mars

9 grunneiere møte opp i kommunestyresalen i Klæbu Rådhus. Prosjektleder i Trondheim kommune og reguleringsplan rådgiver fra Norconsult AS informerte om status i prosjektet, innkommende merknader til varslet planoppstart og videre prosess og framdrift for arbeidene med reguleringsplanen. I forhold til vedtatt traseutredning fra høsten 2018, så arbeider prosjektet med vurderinger av trasealternativer på vestsiden av elva mellom Tanembrua og Nordsetfossen, og mellom Svean brua, gjennom Moodden og over elva til nordsiden av Storvollbekken. Prosjektet fikk inn mange gode kommentarer og innspill til det videre planarbeidet.

Videre innspill kan gis til:

Presentasjonen av innkommende merknader på varslet planoppstart og referat fra møtet er vist under bildene.

Referat fra møtet med Klæbu grunneierlag den 26 .mars

Nidelvstien Grunneiermøte Klæbu 2019-03-26-Referat.pdf

Presentasjon over innkommende merknader til varslet planoppstart

Nidelvstien Grunneiermøte 2019-03-26 Klæbu_Planområde og planinnspill.pdf

Informasjons- og innspillsmøte i Klæbu 8. januar

Det ble gjennomført et åpent informasjons- og innspillsmøte om reguleringsplanarbeidene den 8. januar.

Ca 25 grunneiere, naboer og interessenter møte opp i kommunestyresalen i Klæbu Rådhus. Prosjektleder i Trondheim kommune og reguleringsplan rådgivere fra Norconsult AS informerte om status i prosjektet og videre prosess og framdrift for arbeidene med reguleringsplaner for delstrekninger i Trondheim kommune og Klæbu kommune. Prosjektet fikk inn mange gode kommentarer og innspill til det videre planarbeidet. Frist for å gi skriftlige innspill til reguleringsplanarbeidet er mandag 14. januar.

Innspill kan gis til:


Presentasjonene som ble presentert under møtet kan sees under.

2019-01-08 Nidelvstien presentasjon informasjonsmøte reguleringsplaner-TK.pdf
2019-01-08 Informasjonsmøte - Presentasjon-Norconsult.pdf

Varsel om oppstart av reguleringsplaner av turstitrase fra Nedre Leirfoss til Trongfossen

Annonse med varsel om planoppstart av reguleringsplaner for både Trondheim kommune og Klæbu kommune var på trykk i Adresseavisen 7. desember. Både grunneiere og naboer varsles i egne brev. Det vil bli arrangert åpent informasjons- og innspillsmøte om planarbeidet den 8. januar 2019 kl. 18:30 i kommunestyresalen i Klæbu rådhus. Inngang fra sokkelen.

Detaljert kart med planavgrensning kan sees nedenfor bildet med annonsen.

Planavgrensning Trondheim_Samlet.pdf
Planavgrensning Klæbu_Samlet.pdf

Trondheim kommune. Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble presentert 3. desember

Sentrum-venstrepartiene i Trondheim sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 ble presentert den 3. desember. Under området for Idrett og friluftsliv er både tursti fra Nedre Leirfoss til Trongfossen (Nidelvstien) og sammenhengende skiløype fra Tiller til Vassfjellet (Vassfjelløypa) fremhevet som viktige prosjekter som det skal holdes høyt trykk på.

16. november 2018 - oppstart av reguleringsplaner pågår

Innledende arbeider med optimalisering av trasé og oppstart av reguleringsplan arbeider har pågått i oktober og november. Annonsering av planoppstart vil bli gjennomført i løpet av uke 47 - 48. Det er også planer om å få gjennomført et informasjons- og medvirkningsmøte i første del av desember.

Videoanimasjon over anbefalt trasé

En 3 minutters videoanimasjon av 3D modellen for anbefalt trasé kan sees under.

Nidelvstien_videofilm av Infraworks modell_2018-08-23.wmv

23. oktober 2018 - vedtak i Formannskapet i Trondheim om anbefalt trasé

Formannskapet i Trondheim vedtok den enstemmig anbefalt trasé under møte den 23. oktober 2018. Bildet under er hentet fra ordfører Rita Ottervik sitt innlegg på Instagram noen timer etter vedtaket.

04.09.2018 - vedtak i fellesnemnda om anbefalt trasé

Silingsrapporten og rådmannens anbefaling om trasévalg og prosjektgjennomføring ble behandlet i fellesnemnda for kommunesammenslåing av Klæbu og Trondheim den 4 september 2018.


Fellesnemnda for kommunesammenslåing av Trondheim og Klæbu, 4 september 2018. Fellesnemnda fattet vedtak knyttet til trasévalg og prosjektgjennomføring denne dagen og sendte saken til formannskapene i Trondheim og Klæbu kommuner.

Fellesnemnda fattet følgende vedtak:

1. Fellesnemnda tar sak om trasevalg og forutsetninger for prosjektgjennomføring av Nidelvstien til orientering.

2. Fellesnemnda tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake med forslag til gjennomføring av prosjektet i delfaser.

3. Fellesnemnda tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake til finansiering i egen sak og som del av forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Trondheim.

4. Fellesnemnda slutter seg til rådmannens forslag om å sende saken til formannskapene i Klæbu og Trondheim, slik at formannskapene kan ta stilling til om prosjektledelsen for Nidelvstien skal gå videre med regulering, optimalisering og detaljprosjektering med utgangspunkt i foretrukket trasevalg med grunnlag i silingsrapport av 14. august 2018.

Når formannskapene gir sin tilslutning til fellesnemndas vedtak, går prosjektet i gang med oppstart av reguleringsplanarbeider og med optimalisering av trasélinjer!

06.07.2018 - Oppdatert kart med anbefalt trasé

Silingsrapporten, utredningen som tar stilling til og vurderer overordna trasévalg for Nidelvstien, er under ferdigstillelse. Arbeidet har likevel kommet så langt at det foreligger en klar anbefaling om overordnet trasé. Vi har derfor valgt å publisere denne i kartet!

Åpne fullskalakart her eller gå til kartsiden her.