HOVEDPLAN VEg 2018-2022

Forvaltning, drift og vedlikehold

På dette nettstedet finner du Trondheim kommunes forslag til Hovedplan for veg 2018 – 2022 i digitalt format. Nettstedet inneholder hele planen med vedlegg.

Hovedplan for veg er en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt vegnett. Planen er en temaplan og består av et plandokument og en rapport om drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

Planen gir en oversikt over status på transportnettet i mengde og i budsjettsammenheng. Den viser forholdet mellom faktisk budsjett, anbefalt budsjett og avvik mellom disse for alle vegtyper og vegelementer. Ut i fra dette faktagrunnlaget synliggjøres alternative ambisjonsnivå for framtidig finansiering av drift og vedlikehold, og forslag til drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

Planens overordna målsetninger er trygghet, framkommelighet, miljøvennlig og smart gjennomføring.

Planen skal vedtas i juni 2018.

Høringsperioden var fra 16.02.18 til 16.03.18.


Alle dokumenter kan også lastes ned som PDF her: