Gjennomføring

Gjennom god samhandling internt, med andre kommuner og i forhold til andre aktører, vil kommunen bidra til å sikre mer helhetlig tenkning og rasjonell bruk av de samlede ressursene. Målet er å utvikle regionen, byen og tjenestene gjennom bedre bruk av faglig styrke og fortrinn hos den enkelte aktør.

Samhandling

(Kommuneplanens samfunnsdel s. 5)

Områdene har ulik fremdrift

Prosjekt helhetlig ledelse er under gjennomføring på områdene helse og velferd, oppvekst og utdanning, samt interne tjenester.

Arbeidet med innføring av helhetlig ledelse på interne tjenester, finans og kultur har nå startet opp. Enhetene er nå i gang med å vurdere behov for avdelingsledelse ved sine enheter, der ansatte inviteres til å komme med innspill.

Delprosjektleder for områdene byutvikling og kultur og næring er Hans Petter Wollebæk.

Se mer informasjon under fanen "andre tjenester"

85 barnehager og skoler har meldt inn planer for innføring av avdelingsledelse

Av de totalt 90 enhetene som har svart på rådmannens spørreundersøkelse innen 1. mars planlegger 85 å tilsette en eller flere avdelingsledere.

8. mars - De første, nyrekrutterte lederteamene starter Ledelsesskolen.

Prosjektgjennomføring

Helhetlig ledelse er et stort utviklings- og læringsprosjekt, både i en regional og nasjonal målestokk. Det er mange enheter, ledere og medarbeidere som blir berørt. Og mange ulike aktører har en rolle med å tilrettelegge for et godt resultat.

Hovedprosjektet er delt i delprosjekter. Hvert område har en egen prosjektleder, prosjektgruppe og fremdriftsplan.

Hvert av delprosjektene er inndelt i fire faser:

  1. Forstudie. Rådmannen jobber med å kartlegge ledelsesmodeller på utvalgte enheter.
  2. Simuleringsfase. Prosjekgruppen etableres og alle enhetene på tjenesteområdet medvirker i å beskrive dagens ledelsesmodeller og alternative modeller for ledelse. Også enheter som IKKE innfører avdelingsledelse medvirker i denne fasen.
  3. Rekrutteringsfase. Enhetene og rådmannen inngår lokale avtaler om endringer i ledelsesmodell. Der avdelingsledelse skal innføres utlyses stillingene som avdelingsledere og nytt lederteam blir rekruttert.
  4. Utviklingsfase. De nye lederteamene (enhetsleder og avdelingsledere) gjennomfører sammen ledelsesutvikling. Enkeltledere sertifiseres innen personal og økonomi.

Prosesstøtte for enhetsledere ved overgang til ny modell

For enheter som skal innføre avdelingsledelse skal det inngås en avtale om innhold, omfang og framdrift på endringer. En styring av ledelsen lokalt vil i mange tilfeller bety et behov for å se med friske øyne på hvordan beslutninger og oppgaver er organisert i dag. For å gi enhetslederne bedre støtte i dette arbeiet oppretter rådmannen et rådgiverkorps, som kan bistå i arbeidet lokalt.

Spørsmål om disse sidene kan rettes til Kristian Mjøen, prosjektleder Helhetlig ledelse.