Langrennstraseer

Langrennstraseen i Granåsen øst (øst for Smistadveien) skal oppgraderes og utvides, og dette arbeidet startet våren 2018. Bystyret har vedtatt å bruke inntil 40,5 millioner kroner på denne delen. Ny asfaltert rulleskiløype på 4,1 kilometer er også en del av dette prosjektet. Kostnadene for denne er beregnet til 7,5 millioner kroner og finansieres av blant annet Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag skikrets og gjennom ordinære spillemidler.

Følgende momenter er inkludert i utbyggingen av Granåsen øst:

  • Utvidelse av løypetrasé på enkelte punkter
  • Etablering av snøproduksjonsanlegg
  • Opparbeidelse av tursti parallelt med deler av rulleskiløype
  • Oppgradering av lysløype

Snøproduksjonsanlegget i den østlige delen skal testes i skisesongen 2018/2019. Målet er at løypetraseene skal være ferdige i løpet av høsten 2019.

Det er også vedtatt en kostnadsramme på 19 millioner kroner til å bygge ut Granåsen vest i 2019. I dette prosjektet inngår også etablering av snøproduksjonsanlegg, flytting av kulverter og diverse infrastruktur samt rulleskiløype i deler av traseene.

Både Granåsen øst og Granåsen vest skal ferdigstilles i 2019. Litjåsen er ikke avklart, men arbeidet starter trolig i 2019.