Dette skjer nå

I vintersesongen 2023 blir det parkering i Granåsen som vist på vedlagte kart. 

På grunn av anleggsvirksomhet i området er kapasiteten noe redusert i forhold til normal situasjon. For dem som skal bruke i løypene ved langrennsstadion, anbefales parkering i gamle Sivilforsvarsleiren og langs “Tverrvegen”. I helgene er det parkeringsavgift, kr 50.

Parkering også i sivilforsvarsleiren

I vintersesongen 2022 blir det parkering i Granåsen på den gamle hovedparkeringen (Store P) og i sivilforsvarsleiren. På grunn av anleggsarbeid i området er det noe redusert kapasitet på parkering. For dem som skal bruke løypene ved langrennsstadion, anbefaler vi parkering i sivilforsvarsleiren.

Endret midlertidig gangforbindelse i Granåsen

For å ivareta sikkerheten for syklende og gående og unngå uønskede hendelser mellom menneske og maskin vil adkomst over store P til Toppidrettssenteret bli ledet ned via Kongsveien og opp Smistadveien. Dette gjøres for å redusere ulykkesrisikoen med kryssende anleggs-/dumpertrafikk for massetransport som vil være omfattende en tid fremover med.


Løsningen var gjeldende fra 14.10.2021 og fram til nye internveier blir etablert. Dette betyr at dagens adkomstvei over Sivilforsvarsleiren utgår. Hente/bringe transport til barnehagen vil bli uendret i perioden. Omfang utbyggingsfase 2 - Hva skal bygges?

Trondheim kommune og NCC inngikk fredag 9. april 2021 kontrakt om utbyggingsfase 2 i Granåsen idrettspark. Bystyret i Trondheim kommune vedtok denne delen av utbyggingsprosjektet i bystyremøte 25. mars 2021. Hoppanlegget utgjør den tyngste delen i utbyggingsfase 2. I tillegg skal det bygges ny skibru til Litjåsen, og skiskytterstadion skal flyttes. Her er en oversikt over prosjektene i utbyggingsfase 2:


Hoppbakkene - Både storbakken og normalbakken skal rives og erstattes. Dette arbeidet startet umiddelbart etter påsken 2021, og planen er at bakkene skal være ferdigstilt og klare til bruk til Raw Air i 2023. 


Arenabygg (sambruksbygg for hopp og skytehall) - Et nytt arenabygg skal oppføres i samme område som det gamle er. I dette bygget skal det integreres en skytehall. Under større hopparrangement kan areal i skytehallen brukes til smøring og skifting. Over skytehallen blir det tribuner og en større aktivitetsflate. Arenabygget skal være ferdigstilt og klart til bruk til Raw Air i 2023.


Skibru til Litjåsen - Det skal bygges ei ny skibru, som knytter Litjåsen til de eksisterende langrennsløypene, og denne sløyfa vil bli brukt i fremtidige langrennskonkurranser. Skibrua legger også bedre til rette for barn, unge og paraidrett i dette området. Skibrua er planlagt bygd fra mai 2021 med ferdigstillelse til oppstart av skisesongen 2022/2023.


Flytting av skiskytterstadion - Endringene i Granåsen gjør at skiskytterstadion må flyttes litt nordover. Sammenhengen med Litjåsen vil for øvrig bedre inngangen til standplass i skiskyting, og også gi en mer fysisk krevende avslutning for langrennsløperne. Flyttingen starter med nedrigging av skiskytterskiver i juli 2021 og ferdigstilles sommeren 2023. 


Ny overvannsledning - Det skal legges ny overvannsledning for Smistadbekken under langrennsstadion. Dette arbeidet skal skje fra august og ut oktober 2021. Blir man ikke ferdige med arbeidet vil graving avsluttes til snølegging for skisesong 2021/2022 og starte opp igjen våren 2022 for å bli sluttført.


Ny adkomstvei - En del av prosjektet er å anlegge ny adkomstvei fra den store parkeringsplassen og opp til Granåsen barnehage. Det blir omfattende arbeider med både denne og ny skibru. I byggeperioden vil det derfor bli anlagt en midlertidig adkomst til barnehagen og rekruttanlegget, som etter planen være ferdig i løpet av mai 2021. Ny adkomstvei skal etter planen være ferdig til bruk i november 2021.