Fredlybekken

Illustrasjonen over viser nedslagsfeltet for Fredlybekken, inkludert områder med fellessystem og separatsystem og den opprinnelige bekketraseen som i dag består av overvannsledning og felles avløpsledning.

Fredlybekken i dag


Fredlybekken ligger i dag i rør fra Utleirvegen, via Sluppenområdet til Nidelva. Røret ble etablert på 50- 60-tallet i det opprinnelige bekkedraget. Kloakk fra området er ført inn i det samme røret slik at både overvann (regn- og smeltevann) og kloakk føres ut av området i et felles avløpsrør. Vannet føres ned til Fredlybekken pumpestasjon, hvor avløpsvannet pumpes over i Høvringen kloakktunnel som igjen fører vannet til Høvringen renseanlegg.

Når det kommer store mengder regn, har ikke pumpestasjonen ved Nidelva tilstrekkelig kapasitet til å pumpe alt avløpsvannet over i kloakktunnelen. Dermed slippes deler av avløpsvannet rett i Nidelva og er det største utslippet av kloakk til Nidelva fra kommunens avløpsnett.


Avløpsledningene må separeres

For å unngå utslipp av kloakk til Nidelva må avløpsledningene separeres slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og kloakk. Det blir i stedet lagt egen ledning for kloakk som føres til Høvringen renseanlegg og overvannet blir ført i eget rør eller bekk til Nidelva.

Trondheim kommune har i flere år arbeidet aktivt med åpning av bekker som tidligere er lagt i rør. Det er mange fordeler med åpne overvannsløsninger, vannet blir en ressurs i bymiljøet, gir økt biologisk mangfold og bedre flomsikkerhet. I forprosjekt for Fredlybekken er det sett på muligheter for åpning av tidligere bekk på deler av strekningen, offentlig grønnstruktur og tursti i området. I planene inngår det også omfattende arbeider på vann- og avløpsledningsnettet.