Kunnskaps- og utredningsbehov i nordøstre kvadrant

Rådmannen har mye eksisterende kunnskap om Trondheim sentrum. Mye oppdatert forsknings- og kunnskapsgrunnlag om byutvikling er samlet i TØI-rapporten Areal- og transportutvikling for attraktive og klimavennlige byer (2017). Riksantikvaren lanserte samme år Bystrategi 2017-2020.

Kunnskapen Rådmannen har fått fra byutredningen for Trondheim, i regi av Statens vegvesen, er et viktig utgangspunkt for arbeidet med områdeplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Byutredningen belyser hvilke tiltak som er nødvendige for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken; at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Byutredningen beskriver dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer når det gjelder trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning og trafikksikkerhet. Byutredningen gir også svar på hvilken arealbruk og hvilket arealalternativ som ivaretar nullvekstmålet best: fortetting i sentrum, det såkalte kompaktalternativet. Del én av byutredningen som beskriver ulike virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet fram mot 2030 ble ferdig 15. desember 2017.

I tillegg har Rådmannen behov for følgende kunnskap og utredninger for viktige miljø- og samfunnsforhold for å utarbeide områdereguleringsplanen: