Bakgrunn, mandat og mål for områdeplan

Bakgrunn

Midtbyen er en identitetsbærer for hele Trondheims befolkning, og regionens viktigste handels- og kultursentrum. Trondheim er en tusen år gammel by og historien har satt spor i de fysiske omgivelsene. I Midtbyen finnes det viktige verneverdier og identitetsbærere: Den lave trehusbebyggelsen og bryggene langs Nidelva og kanalen, den ruvende Nidarosdomen, og byrommene som er en blanding av smale veiter, Cicignons monumentale byplan fra 1681 og de senere rutenettplanene fra 1800-tallet – og ikke minst Torvet som nå er under oppgradering.

Trondheim kommune har en felles strategi med byens næringsliv om en miljømessig god og økonomisk vital Midtby. Trondheim kommune har de siste årene samarbeidet godt med byens næringsliv og frivillige om å skape et rent og ryddig bysentrum, og å legge til rette for en stadig økende mengde arrangementer. Dette gjør at Trondheim sentrum i dag er byens viktigste møteplass for mennesker både til hverdag og fest.

Trondheim hadde 196 000 innbyggere ved inngangen til 2018. I 2050 har har byen cirka 62 000 flere innbyggere, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer og være et styringsverktøy for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050.

Flere folk i sentrum vil bidra positivt til nullvekstmålet for personbiltrafikken i Trondheim. Ifølge reisevaneundersøkelser skjer 70 prosent av reisene til de som bor i utkanten av byen med personbil, mens kun 30 prosent av reisene til de som bor i sentrumsområdene skjer med personbil. Byen blir bedre for alle hvis flere bor i, jobber i og besøker sentrum, hvis flere oppholder seg i sentrum lengre, og langt flere går, sykler og reiser kollektivt i stedet for å kjøre til og i sentrum. Fortettingspolitikken i Trondheim går ut på at byen skal bygges innenfra og utover, samtidig som det grønne preget og det historiske bybildet skal tas vare på. Fortetting må derfor skje med kvalitet.

Mandat

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember 2016 kommunal planstrategi 2016-2019, der Plan for sentrumsutvikling er en av planene kommunalområde byutvikling skal utarbeide innenfor gjeldende bystyreperiode (2016-2019).

Formannskapet vedtok 7. november 2017 at plan for sentrumsutvikling skal omfatte følgende tre delaktiviteter: 1) Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, 2) Gatebruksplan for Midtbyen og 3) Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen.

Bygningsrådet fastsatte planprogrammet for områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen 24. april 2018.

Mål

Formål

Flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Delmål

Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen skal bidra til å nå flere eksisterende mål i blant annet kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Under har vi listet opp målene og tiltak for å nå dem:

 • Å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning gjennom å bevare og foredle de unike historiske kvalitetene og det eksisterende kulturmiljøet, og bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid.
 • En mer klimavennlig og bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig gjennom å legge til rette for økt tetthet av boliger og arbeidsplasser i sentrum og redusert transportbehov.
 • Å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken gjennom å legge til rette for lavere bilandel, strengere parkeringsbestemmelser for personbiler, og tettere nett for gående og syklende.
 • En by der befolkningen får bedre folkehelse gjennom å legge til rette for økt daglig fysisk aktivitet og mindre forurensning fra transportsektoren.
 • En internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby gjennom å legge til rette for en kunnskapsakse som strekker seg fra Sluppen via campus på Elgeseter, St. Olavs hospital på Øya og Midtbyen til Nyhavna, og som bindes sammen av det nye metrobussystemet.
 • Et mer attraktivt og levende sentrum gjennom å legge til rette for høyere tetthet, gjøre det triveligere å gå og oppholde seg der, og legge til rette for flere kulturaktiviteter og arrangementer
 • Langt flere boliger og mer stabile bomiljø i sentrum gjennom å legge til rette for flere og bedre steder å bo, et mer variert boligtilbud og bedre utearealer.
 • Et attraktivt jobbmarked i sentrum gjennom å legge til rette for flere arbeidsplasser
 • Å styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum gjennom å legge til rette for bedre steder å drive handel, service og kultur.

Måleindikatorer

 • Antall bosatte i folkeregisteret, antall barnefamilier og antall ferdigattester for boliger
 • Ansatte i bedrifts-/foretaksregisteret
 • Antall igangsatte og vedtatte reguleringsplaner i boligdatabasen
 • Handelsomsetning i Trondheimsindeksen
 • Funn i reisevaneundersøkelser, handels-/transportanalyser og handlevaneundersøkelser
 • Automatiske og manuelle gå-, sykkel- og biltellinger, og antall registrerte busspassasjerer
 • Funn i byromsregistreringer, antall registrerte uteserveringer, arrangement og standplasser
 • Funn i målinger av luftkvalitet på ulike målestasjoner.

Resultatmål

Resultatmål for områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen er at kommunen har:

 • Utdypet målene, strategiene og føringene for Trondheim sentrum i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og strategien “Miljømessig god og økonomisk vital Midtby”, og beskrevet dagens situasjon, og tiltak for å nå eksisterende og eventuelt nye mål for Midtbyen.
 • En ny områderegulering for nordøstre kvadrant i Midtbyen som gir forutsigbare rammer for plan- og byggesaksbehandling.
 • Revurdert noen av de juridiske rammene som ligger til grunn for sentrumsutviklingen, for eksempel bestemmelser og retningslinjer når det gjelder blant annet arealbruk, formål, høyder, utnyttelse og vern – og krav til støy og uterom knyttet til nye boliger.
 • Utredet potensial for bygging på tak og i bakgårder i Midtbyen og sikret viktige verneverdier.
 • Avklart arealbruk, gatebruk og høyder på bygg, sikret kulturminner og avklart hvor fortetting kan skje i samarbeid med blant andre Riksantikvaren, og sikret gode premisser for parkering, bylogistikk, avfall og belysning i Midtbyen.

Resultatmål for planprosessen er at kommunen har:

 • Brukt aktiv medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting for å komme fram til områdeplanen.
 • Tatt kunnskapsbaserte, etterprøvbare og forståelige valg og vært tydelige på eventuelle usikkerheter.
 • Hatt en tilnærming som har favnet mange ulike og noen ganger motstridende hensyn og mål for sentrumsutviklingen, og klart å prioritere mellom disse.