Rekkefølge på utbyggingen

Rekkefølge på utbyggingen

Formannskapet har bedt rådmannen om å belyse alternativer til en utbyggingsrekkefølge av ubebygde boligområder i det pågående arbeidet med en byutviklingsstrategi.

I saken som ble lagt fram for formannskapet 4. desember 2018 ble det juridiske grunnlaget for kommunens mulighet til å vedta bestemmelser om utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel belyst, jfr. PS-sak 0259/18 "Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel".

Saksprotokoll - Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel (1).pdf

Rådmannen arbeider nå med å følge opp dette vedtaket, og et forslag til utbyggingsrekkefølge av boligområdene i kommuneplanens arealdel vil bli lagt fram i forbindelse med høring av byutviklingsstrategien våren 2019. Hvilke kriterier som skal legges til grunn for en eventuell slik utbyggingsrekkefølge vil også inngå i dette arbeidet.

Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel (5).pdf

Boligpotensiale på cirka 78 000 boliger

To ganger i året orienterer rådmannen politisk ledelse om status i boligbyggingen. Tema i orienteringene er også befolkningsutvikling og gjenstående boligpotensiale i ulike vedtatte planer. I orienteringen som ble gitt i formannskapsmøte 13. november 2018 ble gjenstående boligpotensiale anslått til ca. 78 000 boliger, jfr. PS-sak 0246/18 "Orientering om befolkningsutvikling og boligbygging, november 2018".

Saksprotokoll - Orientering om befolkningsutvikling og boligbygging, november 2018.pdf

Boligbygging i Trondheim

Så langt i 2018 er det tatt i bruk 1412 boliger (pr. 15.10.18). De siste 5 år er det i snitt bygd 1900 boliger årlig, mens snittet for de siste 20 år er på 1300 boliger. I gjennomsnitt bor det 1,9 person pr bolig i Trondheim.

kommunens nettsider finner du mer informasjon om bolig - og bygningsstatistikk. Her får du også informasjon om hvor mange boliger som har blitt bygd tidligere år, og ikke minst informasjon om befolkningsutviklingen. Se også PS-sak 0246/18 "Orientering om befolkningsutvikling og boligbygging, november 2018". Protokollen fra møtet er tilgjengelig over saksframlegget til høyre.

Orientering om befolkningsutvikling og boligbygging, november 2018 (1).pdf