Parallelloppdraget "Framtidsbilder: Trondheim"

C.F. Møller arkitekter, Jaja architects & Transportøkonomisk institutt, Pir 2 arkitekter & Norconsult, og Juul|Frost arkitekter & Atkins dannet de tre teamene som i august 2014 ble valgt ut til å delta i parallelloppdraget om å skape framtidsbilder for Trondheim.

Framtidsbildene skulle gi innspill til byens framtidige byutviklingsprinsipper og være med på å skape entusiasme ved å konkretisere diskusjonen. Arbeidene var også med som grunnlag i prosessen fram mot en politisk avklaring for framtidig byutviklingsstrategi for Trondheim. "Det har vært viktig å velge en variert sammensetning av deltakere som kan gi stor bredde i besvarelsene. Dette vil de utvalgte teamene kunne bidra til fordi de er sammensatt med ulik kompetanse og med ulike referanser, blant annet med varierende tyngdepunkt når det gjelder lokal, nasjonal og internasjonal erfaringsbakgrun.", het det i tildelingsmeddelelsen.

Teamene jobbet med hver sin utviklingsmodell for framtidig utvikling av Trondheim. De tre utviklingsmodellene tok for seg ulike scenario; konsentrasjon mot sentrumsområder, lokalsentersatsning - med fortetting i flere mindre knutepunkter, og konsentrasjon mot noen større knutepunkter langs prioriterte akser. Teamene har diskutert hvordan disse strukturene påvirker ulike aspekter av byutviklingen, og diskutert og illustrert hvilke føringer disse modellene gir for hvordan vi lever og bor i framtidens Trondheim.

Arbeidet ble satt i gang med et oppstartsseminar fredag 5. september 2014, og ble innlevert i slutten av oktober 2014. De tre forslagene ble stilt ut våren 2015.