Byutviklingsstrategi på høring - hva skjer i høringsperioden?

Trondheim kommune har utarbeidet et forslag til byutviklingsstrategi som har til formål å stake ut kursen for byens areal- og transportutvikling fram mot 2050. Forslaget er nå sendt på høring. Det er en rekke aktiviteter i høringsperioden - her får du oversikt over dem og hvordan du kan engasjere deg.

Byutviklingsstrategien inneholder forslag som handler om hele byen. Det foreslås fem delstrategier, og hva som bør gjøres innenfor hver av dem for å dreie byutviklingen i en enda mer attraktiv og klimavennlig retning.

Høringsfristen er satt til 1. desember. Vi håper så mange som mulig engasjerer seg, og gir tilbakemelding på forslaget som er på høring.

Ønsker du en kjapp innføring i strategien, se gjerne på folderen til høyre som presenterer strategien på kun 2 sider. Protokoll fra fellesnemndas behandling og strategidokumentet med vedleggene finner du her.

Det er tre formål med høringen:

 1. å få synspunkter og tilbakemeldinger på forslaget, slik at strategien kan bli enda bedre
 2. å gjøre innholdet i høringsforslaget bedre kjent slik at det blir lettere å mene noe og å gi innspill
 3. å bidra til at enda flere engasjerer seg i byens utvikling

I høringsperioden er det en rekke aktiviteter du kan delta på, eller engasjere deg i:

 • Utstilling på alle bibliotekene i Klæbu og Trondheim fra 23. september og ca 14 dager. Hos enkelte bibliotek vil utstillingen kunne stå lengre.
 • Et pop-up kontor noen timer på alle bibliotekene i Klæbu og Trondheim hvor du kan få svar på det du lurer på angående høringsforslaget. Tidspunkt annonseres senere.
 • Et orienteringsmøte på alle bibliotekene i Klæbu og Trondheim, her vil vi orientere nærmere om høringsforslaget. Se byplans facebookside for arrangementsinfo.
 • På kulturnatta fredag 13. september vil du kunne få informasjon om byutviklingsstrategien på TAG-restaurant kl. 16-19. TAG vil dessuten ha en byutviklingsrett på menyen. Sjekk ut arrangementet på vår facebookside, eller på programmet til kulturnatta.
 • Utstilling på bytorget i Erling Skakkes gate
 • Høringsseminar/orienteringsmøter
 • Du kan melde inn forslag til hvordan Trondheim kan bli finere på kartverktøyet som er laget, følg linken for mer informasjon.
 • Campingvogna “Vaffel og info” har informasjon om strategien du kan ta med deg om du stikker innom på Saupstad. 22. oktober vil vi også være tilstede i campingvogna for å svare på eventuelle spørsmål om strategien.
 • Temakvelder på Litteraturhuset, se egen annonsering.
 • Følge byplankontorets facebooksider og framtidstrondheim.no for informasjon om arrangementer og informasjon om de strategiske planarbeidene

Hva ønsker Trondheim kommune tilbakemeldinger på?

Det er mye du kan gi innspill og synspunkter på. Vi er selvsagt interessert i alle former for tilbakemeldinger, men vi er særlig opptatt av å få tilbakemeldinger og synspunkter på:

 1. om strategiforslaget svarer godt på de utfordringene vi som by, region og samfunn står overfor, særlig når det gjelder å øke andelen som går, sykler eller reiser kollektivt fram mot 2050
 2. hvordan Trondheim kan bygges slik at byen bli enda finere enn i dag. To av delstrategiene “En by i øyehøyde” og “Det grønne - for en trygg framtid” handler om nettopp dette. Det er laget et kartverktøy som skal gjøre det enkelt å melde inn forslag til hvordan Trondheim kan bli finere. 150 har allerede kommet med innspill. Sjekk gjerne ut kartverktøyet her og kom med forslag.
 3. hvordan midtbyen og lokale sentrum kan styrkes. Hvordan kan areal- og transportutviklingen i kommunen og regionen styres bedre slik at vi får til en slik styrking, og hvordan kan kommuneplanens arealdel bli et nyttig verktøy for å få til dette? Delstrategien “Flere folk i alle sentrum” berører dette tema, og det er ønskelig med synspunkter på forslaget.
 4. boligbygging er en sentral driver driver i byutviklingen, og i delstrategien “Boligbygging på rett sted til rett tid” er fire alternativer for utvikling av arealreserven i kommunale arealplaner skissert - det er ønskelig med synspunkter på disse.
 5. prinsipper for lokalisering av bedrifter, og hvordan det bør arbeides for å klargjøre næringsareal for arealkrevende næringer, jfr. delstrategien “Rett virksomhet på rett sted”
 6. hvordan landbruk, natur- og friluftsverdiene kan ivaretas i byutviklingen. Det er videre ønskelig med synspunkter på områder som kan omdisponeres fra boligformål til LNF-formål ved neste rullering av kommuneplanens arealdel, jfr. delstrategi “Det grønne - for en trygg framtid”
 7. virkemidlene som er foreslått i strategien. Særlig gjelder dette bruk av utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. En utbyggingsrekkefølge betyr at kommunen i større grad enn i dag bestemmer hvilke områder av byen som skal utvikles med boliger og bygges ut først. Det er viktig at kriteriene for en slik rekkefølge drøftes i lys av kommunens mål. Det er videre behov for synspunkter på arealdelen som verktøy for å styrke utvikling av midtbyen og lokale sentrum.

Slik kan du gi innspill:

Gi innspill og kommentarer ved å:

 • sende epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
 • sende brev til Trondheim kommune, byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
 • konkret merke av på innspillskartet hvor og hvordan steder som lokale sentrum, holdeplasser og sentrum i Trondheim kan bli enda finere
Byutvikling strategi - kortversjon trekkspill web.pdf
Foto: Trondheim kommune/Carl-Erik Erikosson