Felles digitalt løft i Trøndelag

Foto: Pixabay / Pexels

DigiTrøndelag er et bølgekraftverk for digitalisering

Det er tradisjon for samarbeid i Trøndelag rundt nyskaping og digitalisering - og vi har hatt flere tidligere regionale initiativ. De siste årene har det blitt et enda tydeligere behov for samordning og nasjonalt løft for kommuner i Norge - hvor KS har tatt en tydeligere rolle de siste årene.

I dag er det slik at flere digitaliseringsprosjekter gjennomføres i regi av en koalisjon på tvers av kommuner - på vegne av alle kommuner (fellesprosjekt). DigiTrøndelag fyller rollen som en bro på tvers av kommuner - og opp mot nasjonale fellesprosjekt som et regionalt bølgekraftverk for digital transformasjon


Et langsiktig mål med DigiTrøndelag er å skape bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og nærlingsliv.

DigiTrøndelag tar en aktiv rolle i digitaliseringen

Samarbeidet i DigiTrøndelag reguleres av en samarbeidsavtale mellom de deltakende kommunene, og styres av et programstyre satt sammen av representanter fra deltakerkommunene, fylkeskommunen og KS i Trøndelag. Programsekretariatet er lagt til Trondheim kommune, som også stiller med programleder for samarbeidet. DigiTrøndelag skal konkret bidra med implementering av nasjonale, og eventuelt regionale, løsninger, kompetansebygging og felles informasjonsutveksling.

Implementering av digitale løsninger

DigiTrøndelag støtter kommuner i innføring av nasjonale, og eventuelle regionale, løsninger. Via programstyret bestemmer kommunene i fellesskap hvilke løsninger som programmet skal bidra med.

Kompetanseløft i digital transformasjon

Via prosjektet Kompetanseløft Trøndelag bidrar programmet med et påfyll av kompetanse innen digital transformasjon i kommunene. Kompetanseløft Trøndelag bidrar blant annet med et kompetansetilbud til alle ledergruppene og opplæring av veiledere i et veiledernettverk.

Felles informasjonsutveksling

DigiTrøndelag skal legge til rette for arenaer, hvor aktørene i samarbeidet kan dele informasjon rundt digitalisering / digital transformasjon i Trøndelag. Dette kan eksempelvis både digitale arenaer for samskaping eller formidling av nyheter og fagstoff rundt digitalisering.

Veiledernettverk starter høsten 2020

Det er tradisjon for samarbeid i Trøndelag rundt nyskaping og digitalisering. Det er gledelig at vi utvikler dette samarbeidet videre til det beste for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner i fylket vårt. Vi takker for stor deltagelse med engasjement og giv på workshop i juni for veiledernettverk i Trøndelag. 50 representanter fra kommunene bidro med ideer og tilbakemeldinger til prosjektledelsen. Deltagerne ble satt sammen i grupper på tvers av kommunene, og basert på innspillene starter nå veiledernettverket opp.

Aktuelle presentasjoner og dokumenter fra programmet

Presentasjon til KDU
Presentasjon til KD
Presentasjon til workshop om veiledere
kompetanseløft3_tekstet_1.mp4
John Richard Hanssen er innleid som programleder for DigiTrøndelag via Trondheim kommune sine rammeavtaler.

Programleder for DigiTrøndelag

Programmet har nå fått på plass programleder, John Richard Hanssen, som skal lede det videre arbeidet med DigiTrøndelag. Hanssen har lang erfaring fra digitaliseringsprosjekt og opplæring av ledere og nøkkelpersoner innen digitalisering og endring. Hans viktigste oppgave fremover blir å sette retning og fart på DigiTrøndelag - i et mangfoldig Trøndelag.

Hanssen har arbeidet med ulike strategi- og prosjektarbeid i kommunal sektor siden 2012, og utover å bidra inn i DigiTrøndelag driver han med lederstøtte og opplæring innen digitalisering for flere kunder.

Kontaktdetaljer:
John Richard Hanssen, Programleder DigiTrøndelag
Epost: john-richard.hanssen@trondheim.kommune.no
Mobil: (+47) 911 22 779

Savner du innhold på nettstedet?

Kom gjerne med innspill til innhold, nyheter og fagstoff vi kan legge ut på DigiTrøndelag sitt nettsted. Kontakt programleder via e-post.