Vi søker 194 ledere

Tenke modig, utfordre åpent og handle kompetent

Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform

Søknadsfrist er 27. mars

Trondheim kommune

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider nærmere 14 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Rollebeskrivelse avdelingsleder

Som avdelingsleder har du arbeidsgiveransvaret for en gruppe medarbeidere og utøver lederskapet ditt i tråd med kommunens mål og arbeidsgiverpolitikk. Medarbeiderne dine opplever mestring og utvikling, og gjennom innovasjon blir tjenestene og arbeidsmiljøet bedre, og sykefraværet lavt.

Du kan si at du lykkes som avdelingsleder når lederskapet ditt:

 • bidrar til gode politiske prosesser og sørger for at politiske beslutninger blir gjennomført.
 • fremmer tillit til kommunen som demokratisk institusjon, som arbeidsgiver og som forvalter av fellesskapets ressurser i tråd med lover, regler og kommunens verdigrunnlag.
 • bidrar til å mobilisere ideer og ressurser hos aktører i og utenfor egen organisasjon.

Du rapporterer til enhetsleder og inngår i enhetens ledergruppe og har medansvar for planlegging, organisering og ressursstyring i hele enheten. Enhetens tilsettingsmyndighet ligger hos enhetsleder.

Som avdelingsleder tilsettes du i hel stilling for å ha rommet du trenger til å følge opp medarbeiderne dine og drive med fagutvikling. Du kjenner brukernes behov fordi du løser brukernære oppgaver i en mindre del av stillingen din.

Lederteam

Alle avdelingsledere som tilsettes er en del av enhetens lederteam. Den enkelte enhetsleder vil gjennom tilsettingsprosessen tilstrebe å sette sammen et lederteam som ivartar et helhetlig lederskap på enheten.

Hva gir jeg og hva får jeg?

Jeg leder mennesker og fag på en måte som gir mestring og arbeidsglede - der hver medarbeider opplever å være betydningsfull for tjenestemottakere, kolleger og Trondheim kommune som arbeidsgiver.

Dette gjør jeg med utgangspunkt i verdiene - tenke modig - utfordre åpent - handle kompetent - og med Trondheim kommunes ledelseplattform som et godt verktøy.

Jeg sprer positiv energi i fagmiljøet og i møte med samarbeidspartnere.

Jeg viser vilje til å utvikle avdelingen og enheten inn i en ny framtid - med stor vekt på en åpen dialog med byens innbyggere.

 • Jeg får ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
 • Jeg får helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb
 • Jeg får ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger
 • Jeg får ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
 • Jeg får bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
 • Jeg får som en del av enhetens lederteam tilgang til et moderne og innovativt ledelseutviklingsprogram
 • Jeg får et trivelig og hektisk dynamisk arbeidsmiljø der jeg som avdelingsleder også jobber praksisnært
 • Jeg får lønn for jobben - i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Hvem er jeg og hva kan jeg?

 • Jeg er en leder som har gode kommunikasjonsferdigheter og som klarer å skape gode relasjoner og formidle enhetens mål og retning til andre.
 • Jeg er dyktig til å jobbe systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet.
 • Jeg tilegner meg ny kompetanse raskt og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger.
 • Jeg er initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser.
 • Jeg er nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i fremtiden.
 • Jeg er kunnskapsrik og har formell, relevant pedagogisk utdannelse på minimum bachelornivå.
 • Jeg har formell lederutdanning og/eller erfaring knyttet til personalledelse og/eller fagledelse som jeg ønsker å videreutvikle.
 • Jeg har lyst til å prege utviklingen av Trondheim kommune i årene som kommer!

Politiske mål for oppvekstområdet perioden 2017-20

 1. Barn og unge utvikler tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter
 2. Barn og unge har gode læringsmiljøer
 3. Flere barn og unge får hjelp og støtte i de ordinære tilbudene
 4. Samarbeidet med foresatte styrkes, herunder samhandling for å sikre koordinert innsats i et familieperspektiv

Politiske prioriteringer 2017 barnehage

Trondheim har høy barnehagedeltakelse og 95 prosent av alle barn i alderen 1-5 år går i barnehage. Barnehagene prioriterer arbeid med små barns grunnleggende ferdigheter, barnehagens læringsmiljø og tidlig innsats.


Politiske prioriteringer 2017 skole

Hovedprioriteringen for skoleområdet i Trondheim er økt læringsutbytte for hver enkelt elev innenfor rammen av fellesskapet. Kommunen deltar i den nasjonale realfagkommunesatsingen, den nasjonale språkkommunesatsingen og satser spesielt på IKT i læringsarbeidet, læringsmiljø, skole-hjemsamarbeid og utvikling av godt skoleeierskap. De fleste elevene møter skoleanlegg som er i god stand, men sterk elevtallsvekst gjør at mange eksisterende skoleanlegg nærmer seg, eller har oversteget, anleggets normalkapasitet. Sju skoler ferdigstilles i økonomiplanperioden, og det legges en plan for å møte elevtallsveksten med utbygging av eksisterende og nye skolebygg de neste 15 årene.