Научна конференция с международно участие

"Аграрни науки и бизнес "

26-27 май 2022 година

Стара Загора

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

от името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научната конференция с международно участие „Аграрни науки и бизнес“, която ще се проведе на 26-27 май 2022 г. в СПА комплекс „Калиста“, Старозагорски минерални бани.

Целта на конференцията е разпространението на нови знания и добри практики в областта на аграрните, биологическите и технически науки, засилването на връзките между различните университети и научни институти в България и чужбина, както и изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономиката, базирана на знанието.

Очакваме ви на Научната конференция с международно участие – „Аграрни науки и бизнес“ в гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Аграрен факултет.

С уважение:

доц. д-р Димитър Панайотов

Декан на Аграрен факултет

Тракийски Университет - Стара Загора

Срокът за регистрация и резюме/та на английски език се удължава до 10 май 2022 г.


Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 5 секции, както следва:


 1. Секция “Животновъдни науки”

 2. Секция “Растениевъдни науки”

 3. Секция “Екология, околна среда и качество на храните”

 4. Секция “ Аграрна техника и технологии”

 5. Секция „Студенти и докторанти”

Регистрация

Регистрирането е онлайн на адрес https://forms.gle/vqgbNaohLZbQeSwF7 .

Такса правоучастие и важни дати

 • Такса за участие (до два доклада): 200 лв. (с ДДС)

 • Такса за докторанти: 60 лв. (с ДДС)

 • Студенти: безплатно

 • Такса за участие на фирми: 500 лв.

 • Срокът за регистрация и резюме/та на английски език се удължава до 10 май 2022 г.

Заплащане

 • Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса правоучастие.

 • Заплащане чрез банков трансфер

Unicredit Bulbank, Стара Загора

IBAN: BG29UNCR76303100117681, BIC код: UNCRBGSF

Моля в трансферния документ вписвайте името на участника и институцията.

 • ВАЖНО!!!

Ако е необходима фактура, моля, изпратете данните – за къде и кого е, на адрес: julieta.kocherenko@trakia-uni.bg или ги добавете в поле „Въпроси и коментари“ при регистрация.

Публикуване на научните разработки

1.Публикуване на резюмета в „Книжка с резюмета“

Изисквания към резюметата

Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи общо, включително заглавие, имена на авторите и институциите и електронна поща на кореспондиращия автор. Резюмето е придружено с до 5 ключови думи. Резюмето се изпраща заедно с регистрацията.

2.Публикуване на научни статии в списание „Agricultural Science and Technology“

Представените, обсъдени и одобрени доклади ще бъдат публикувани в научното списание на Аграрния факултет „Agricultural Science and Technology“ на английски език след рецензирането им.

Всички доклади трябва да бъдат представени според изискванията на списанието, посочени на адрес: http://www.agriscitech.eu/instruction-to-autors/

След представянето на конференцията, всички одобрени материали трябва да бъдат подготвени в MS Word и изпратени на г-жа Нели Цветанова – Технически редактор на E-mail: editoffice@agriscitech.eu, за рецензиране, обсъждане в редколегия и отпечатване.

Регламент

За участие в научната конференция се допуска представяне на пленарни доклади, устни и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответните научни направления.

Работни езици: Български и Английски.

Power Point презентациите и постерите да бъдат представени на английски език.

Устното представяне – по избор на автора – на български или на английски език.

Продължителност на устните презентации:

 • пленарен доклад – до 30 минути

 • доклад – до 10 мин.

Размери на постерите – 75х110 см (ширина х височина)

Настаняване

СПА хотел Калиста, Старозагорски минерални бани - www.spahotelcalista.com

ПС "Марица изток", Старозагорски минерални бани - http://hotels.marica-iztok.com/bg_custom_hotel1.html

хотел Верея, Стара Загора - https://hotel-vereya.com/

хотел Железник, Стара Загора - https://www.zheleznikhotel.com/