Treball de Fi de Màster

15 crèdits

Els Treballs de Fi de Màster del Màster de Tradumàtica poden ser de dos tipus: professionalitzador o de recerca.

Professionalitzador:

L'objectiu del TFM professionalitzador és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les capacitats per a l'elaboració d'un treball de recerca de fi de màster en l'àmbit de les tecnologies de la traducció o en la investigació en tecnologies.

Recerca:

L’objectiu del TFM de recerca és que l’estudiant demostri que té els coneixements necessaris, tant temàtics com metodològics, per aprofundir el tema triat i per emprendre una recerca autònoma i original en el futur.

El TFM ha d’estar fonamentat en un marc teòric que doni consistència científica a la pregunta que es vol respondre o la hipòtesi que es vol confirmar. El treball pot estar concebut com la primera fase d’una tesi doctoral futura i pot consistir en la revisió de bibliografia pertinent per a un objecte d’estudi, l’elaboració d’un estat de la qüestió o l’estudi d’un tema molt concret.

Podeu consultar la guia del mòdul [+]