วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำทางวิชาการและคุณธรรมระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”


พันธกิจ (Mission)


1. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย

3. ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถระดับมาตรฐานวิชาชีพ และมีศักยภาพจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่สังคมต้องการ


เป้าประสงค์ (Goals)


1. เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2. หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานวิชาชีพ

4. ผู้เรียนมีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่สังคมต้องการ