กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูประไพศรี

นามสกุล : ปัญญา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอาภรณ์

นามสกุล : คูประเสริฐวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูจันทนา

นามสกุล : อินทร์จันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูสุรีย์

นามสกุล : ศิริปัญญาวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจิตรลดา

นามสกุล : นาคศรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูปวริศา

นามสกุล : ปรางวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวีรภัทร

นามสกุล : ศุภรสิงห์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูวิชญ์พล

นามสกุล : ปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูปรัชญา

นามสกุล : ซื่อสัตย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธีรพงศ์

นามสกุล : มีโภค

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธนพล

นามสกุล : สรรคพงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนภณัฐ

นามสกุล : ไผ่ชู

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูแสงดาว

นามสกุล : ขาวโพธิ์เอน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูจิราพร

นามสกุล : ชมมร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูวัชรากร

นามสกุล : แสงอากาศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอภิชญา

นามสกุล : คำมงคล

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง