กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูสาวลักษณ์

นามสกุล : กุลสุทธิดำรงพร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจันทนา

นามสกุล : จำแนกรส

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูมลิวัลย์

นามสกุล : กลำพบุตร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูธัญธร

นามสกุล : ทองมาก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูนวลจันทร์

นามสกุล : น้ำยาง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูชวดล

นามสกุล : บุญอินทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนิรุช

นามสกุล : เหล่าเจริญ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวรรณวิภา

นามสกุล : เกษมรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูณัฐพงษ์

นามสกุล : อภิสุวรรณกุล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชัชวาล

นามสกุล : เชียงสน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูราตรี

นามสกุล : ขันทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูคณิต

นามสกุล : บุตรตรา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูเพ็ญภัทร

นามสกุล : เกิดลาภี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนันทนา

นามสกุล : ขุมทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูตฤณเศรษฐ์

นามสกุล : รัตนรังสฤษฎ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอลงภรณ์

นามสกุล : ประสิทธิชัย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชนิกา

นามสกุล : พงษ์มณี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนำพล

นามสกุล : สาสิงห์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูหฤทัย

นามสกุล : สาญสิญจน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูพจนีย์

นามสกุล : พลจันทึก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูศักดิ์รพี

นามสกุล : แสนสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูปุญญิสา

นามสกุล : วรรณดี

ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง

ชื่อ : ครูปทุมมา

นามสกุล : แหวนวงษ์

ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง

ชื่อ : ครูฑาริกา

นามสกุล : โคตรวิทย์

ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง

ชื่อ : ครูลักษณาภรณ์

นามสกุล : จุลพันธ์

ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง