กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูชวลิต

นามสกุล : สุจริต

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูกานต์รวี

นามสกุล : ผิวนิ่ม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูธันว์ชนก

นามสกุล : บัวคงดี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูอัจฉรา

นามสกุล : เย็นรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูกิตติศักดิ์

นามสกุล : รอดเริง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูสุจิตรา

นามสกุล : หนูงาม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูณัฐพงษ์

นามสกุล : ศุภาสร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูพิมณฑ์รัตน์

นามสกุล : กลิ่นจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูเฟื่องลัดดา

นามสกุล : จิตจักร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูชบาไพร

นามสกุล : สืบสำราญ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูกันย์ณัชชา

นามสกุล : บำรุงผล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูสุภกร

นามสกุล : เขตมนตรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูวาลินี

นามสกุล :อำไพศรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

ชื่อ : ครูทิรัฐ

นามสกุล : ใหญ่น้อย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :-

ชื่อ : ครูออมทรัพย์

นามสกุล : ดวงศรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูปวรา

นามสกุล : อินต๊ะมุด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธีรศักดิ์

นามสกุล : กรดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอารยา

นามสกุล : สีดาเกลี้ยง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :-

ชื่อ : ครูฟาร์

นามสกุล : นุชเนื่อง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชญาภา

นามสกุล : พาขุนทด

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูทิวารัตน์

นามสกุล : เพ็งน้ำคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูปาจรีย์

นามสกุล : สุศิลานุรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูรัชดาภรณ์

นามสกุล : ฆ้องคำกล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูยอดปรารถนา

นามสกุล : สมณะ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูมารียำ

นามสกุล : แปะโพระ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : Mrs. Loren Selazer Mangune

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูหนึ่งฤทัย

นามสกุล : ธนูเงิน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : Ms.Rebekah Joy Lumasoc

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี


ชื่อ : ครูปิยวรรณ

นามสกุล : อินทานนท์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจตุพร

นามสกุล : ฉิมมา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูวิไลลักษณ์

นามสกุล : หงส์หาญณรงค์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิรัตน์

นามสกุล : พิมพ์พา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูวิราภรณ์

นามสกุล : เจตวัง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูแดนทัย

นามสกุล : จำปาบุรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอภิสิทธิ์

นามสกุล : เสนาฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : -