กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูเนาวรัตน์

นามสกุล : หน่อแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูสมโภชน์

นามสกุล : เจริญขำ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูอชิรญา

นามสกุล : เดือนแจ่ม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูสุรชัย

นามสกุล : สัมโย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูณฐอร

นามสกุล : ทีฆายุพรรค

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอดิศร

นามสกุล : เมืองซ้าย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูโชฎก

นามสกุล : เรืองผิว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชลดา

นามสกุล : อานี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชูชาติ

นามสกุล : ทรัพย์ขวัญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูไพบูลย์

นามสกุล : ถนอมทรัพย์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูเกรียงไกร

นามสกุล : บัวใหญ่รักษา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูอธินันท์

นามสกุล : เพียรดี

ตำแหน่ง : ครู