เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ชื่อ : น.ส.เจตอาภา

นามสกุล : วีรตานนท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ชื่อ : น.ส.พัชรี

นามสกุล : สังข์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ชื่อ : น.ส.วราณี

นามสกุล : มูลทองชุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ : น.ส.เมทินี

นามสกุล : ยอดมั่น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ : น.ส.ณัฏฐา

นามสกุล : บุญรักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ : น.ส.วราพร

นามสกุล : ประยงค์พันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อ : น.ส.อมรทิพย์

นามสกุล : ขำงิ้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อ : น.ส.พรสุรางค์

นามสกุล : หนูดินทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อ : นายพรชัย

นามสกุล : แก้วเซ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ : นายธัชกร

นามสกุล : แสงอะโน

ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน