กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูวีรพล

นามสกุล : แป้นพรหม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูอัญชลี

นามสกุล : ศรีเอนก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูศิริภรณ์

นามสกุล : ขนิษฐบุตร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูปิยวรรณ

นามสกุล : อินทานนท์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูดวงฤทัย

นามสกุล : ชะดี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจิตลดา

นามสกุล : ตันธะสินธุ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูนพวรรณ

นามสกุล : ศิริมาศ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูนจตุพร

นามสกุล : ฉิมมา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูเฉลิมชัย

นามสกุล : ตาระกา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิไลลักษณ์

นามสกุล : หงส์หาญณรงค์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิราภรณ์

นามสกุล : เจตวัง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูแดนทัย

นามสกุล : จำปาบุรี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอนุชิต

นามสกุล : มาตรสงคราม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูวิรัตน์

นามสกุล : พิมพา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูอำนาจ

นามสกุล : ใจซื่อ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูภัคพล

นามสกุล : พีระพงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : อภิสิทธิ์

นามสกุล : เสนาฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูอมรรัตน์

นามสกุล : อาสสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูไววิทย์

นามสกุล : คุ้มจันทร์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง