กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูอำนาจ

นามสกุล : ใจซื่อ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูดวงฤทัย

นามสกุล : ชะดี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจิตลดา

นามสกุล : ตันธะสินธุ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูนพวรรณ

นามสกุล : ศิริมาศ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูอนุชิต

นามสกุล : มาตรสงคราม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูภัคพล

นามสกุล : พีระพงษ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูท็อป

นามสกุล : ยอดสิงห์

ตำแหน่ง : ครูผู็ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอมรรัตน์

นามสกุล : อาสสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูนุจรินทร์

นามสกุล : อัคคะ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง