กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูพรรธน์ชญมน

นามสกุล : ทวีศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ


ชื่อ : ครูปณิชา

นามสกุล : ธรรมนรภัทร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูประกิตศรี

นามสกุล : เผ่าเมือง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูนัยเนตร

นามสกุล : ดงทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูกาญจนา

นามสกุล : โสภารักษ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูหฤษฎ์

นามสกุล : ทรัพย์อุปถัมภ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูสุรีพร

นามสกุล : หาไมตรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูโชคชัย

นามสกุล : สกุลโพน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชนายุส

นามสกุล : โชติลดาวิชชากร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูสุภัททรา

นามสกุล : ทองเปลี่ยน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูวัฒนา

นามสกุล : แก้วมงคล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูอิสราภรณ์

นามสกุล : สนธิสุตโชติภัทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูญาณชัชณัฐ

นามสกุล : สิริวรชัยโอฬาร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิภาดา

นามสกุล : จันทร์ภิรมย์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูโชติกา

นามสกุล : เนตรทิพย์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธัญฑิพา

นามสกุล : พอนอ่วม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูญดาณัฎฐ์

นามสกุล : เจนประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูพรนภา

นามสกุล : กิตติวิภาส

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนิชาภา

นามสกุล : พยัคฆ์วงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูชลธิชา

นามสกุล : สารคร

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธันยรัศมิ์

นามสกุล : ชุมภู

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูจงกล

นามสกุล : รักสัตย์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : Mr.Rodrigo Bonote Lapuhapo

ชื่อ : Miss.Chiela Mae M.Alea