ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนบางใหญ่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยความคิดริเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ ศึกษาธิการอำเภอบางใหญ่ขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้หอพระปริยัติธรรมของวัดพิกุลเงินเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมจนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน แต่ได้รับงบประมาณไม่ครบ ทางวัดพิกุลเงิน และชาวอำเภอบางใหญ่จึงได้ร่วมใจกันบริจาคสมทบอีก ๕๐,๐๐๐ บาท ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช) รุ่นที่ ๖ ต่อจากนั้น ได้รับงบประมาณสร้าง โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพักครู เมื่อจำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง ๑๐ ห้องเรียน ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอประกอบกับที่ดินไม่สามารถขยายได้ ดังนั้น นายบูรณะ โตจำเริญ ศึกษาธิการอำเภอบางใหญ่ และนายชุมพล คำดา ครูใหญ่ในขณะนั้น จึงได้ติดต่อขอใช้ที่ดินบริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม ซึ่งได้มี พระราชปรีชามุนี (พร ปวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส กรรมการวัด และประชาชน เป็นอย่างดี และในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์ วัดโบสถ์ดอนพรหม ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบางใหญ่จึงได้ย้ายมาสอนในที่แห่งใหม่ บริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา และใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔) และได้ปรับปรุงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา ทั้งในด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สวยงาม น่าอยู่ยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจุดสกัด เพื่อสกัดนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ให้เข้าไปแออัดอยู่ในส่วนกลาง ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเพิ่มชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

และเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.น. โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๘๙.๙ ตารางวา มีห้องเรียนทั้งสิ้น ๗๒ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๔๕๓ คน ผู้บริหารและข้าราชการครู จำนวน ๑๒๔ คน ครูอัตราจ้าง ๒๖ คน ครูชาวต่างชาติ ๑๑ คน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ๑๓ คน พนักงานราชการ ๑ คน ลูกจ้างทั่วไป ๕ คน รวมทั้งหมด ๑๘๐ คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย จำนวน ๖ โรงเรียน

๑. River Valley High School,Singapore

๒. Wanjiang Middle School, Wenjiang District, Chengdu, China

๓. Lan Zhou ๕ Middle School, China

๔. Baoding No.๗ Middle School, China

๕. No.๙ Middle School, Bengbu City, Anhui Provinec,China

๖. Springdles School,New Delihi,India

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เป็นโรงเรียนน้อง

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ ๙๘ หมู่ ๑๐ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึง ๖