กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูนงลักษณ์

นามสกุล : แย้มคำ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูอรพิน

นามสกุล : จันทร์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูเกวรินทร์

นามสกุล : ภิรมย์ญาณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูณัฎฐิณี

นามสกุล : ประเทืองยุคันต์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูบุปผา

นามสกุล : พ่วงปิ่น

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูวัฒนา

นามสกุล : เหล็งหวาน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูณปภัส

นามสกุล : ไกรพรธนา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูมิ่งขวัญ

นามสกุล : สุขมาก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูกอบศักดิ์

นามสกุล : สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูกัญญลักษณ์

นามสกุล : จันทรวิบูลย์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูสุธารัตน์

นามสกุล : ผลมีศักดิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูสุกานดา

นามสกุล : ทองตัน

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูพเยาว์

นามสกุล : ยศชัยภูมิ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูนชนุช

นามสกุล : ศุทธดา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูณัฐกฤตา

นามสกุล : โนนสว่าง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูเกศวิไล

นามสกุล : บรรพต

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูพักตร์จิรา

นามสกุล : มีสมพงษ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูสุธาภรณ์

นามสกุล : วรกาญจนกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูอังคนา

นามสกุล : ธนบดีศรีสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :

ชื่อ : ครูวรรณวิสา

นามสกุล : ศิริจันทะพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูใหม่

นามสกุล : บุญมี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :

ชื่อ : ครูวรารัตน์

นามสกุล : แซ่จิว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูรุ้งทอง

นามสกุล : ฤกษ์อุโฆษ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ : ครูรติกร

นามสกุล : บนสูงเนิน

ตำแหน่ง : ครู

ชื่อ : ครูเรวิกา

นามสกุล : พลอยสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : Mr.Jesus Jr. E. Alcantara

ชื่อ : ครูวันใหม่

นามสกุล : วงศ์สิม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูปรียาภรณ์

นามสกุล : กะตาก

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : Mr.Xinghua Mo

ชื่อ : Gimelle T. Gregorio

ชื่อ : Sabelo Ndlovu

ชื่อ : Shinjen Villalobos

ชื่อ : Miss.Chen Zhiyin