ผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ : นางธราภรณ์

นามสกุล : พรหมคช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายศุภวัฒน์

นามสกุล : วลัยเลิศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานวิชาการ)

ชื่อ : นายชวัลวัฒน์

นามสกุล : ถิรไชยพิบูล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

ชื่อ : นางบุณฑริก

นามสกุล : ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ)

ชื่อ : นายอดุลย์

นามสกุล : เย็นรัตน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)