ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายโชคดี

นามสกุล : วิหคเหิร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายศุภวัฒน์

นามสกุล : วลัยเลิศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานวิชาการ)

ชื่อ : นายพิชญุตม์

นามสกุล : ธาระวงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แผนงานและบุคคล)

ชื่อ : นายชวัลวัฒน์

นามสกุล : ถิรไชยพิบูล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)