ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายโชคดี

นามสกุล : วิหคเหิร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายศุภวัฒน์

นามสกุล : วลัยเลิศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารวิชาการ)

ชื่อ : นายดำรง

นามสกุล : ศรพรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารทั่วไป)

ชื่อ : นายพิชญุตม์

นามสกุล : ธาระวงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ชื่อ : นายชวัลวัฒน์

นามสกุล : ถิรไชยพิบูล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)