กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูธนาคุณ

นามสกุล : สันติเกื้อกูลวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :

ชื่อ : ครูเรวัตร

นามสกุล : ชาลาพล

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูกัลยา

นามสกุล : อบสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจันทนา

นามสกุล : อินทร์จันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูภัสรา

นามสกุล : ศรีรุ่งโรจน์เจริญ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิทวัส

นามสกุล : เอี่ยมผู้ช่วย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูสมฤกษ์

นามสกุล : อุ่นจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูวีณา

นามสกุล : เรี่ยวแรง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูกรสุดา

นามสกุล : ชิตรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูไกรสิทธิ์

นามสกุล : อัจฉริยะประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธนาขวัญ

นามสกุล : ไหวเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธนากรณ์

นามสกุล : เข็มกลัด

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูธาราพงศ์

นามสกุล : แสงหล่อ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง