กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ชื่อ : ครูธนาคุณ

นามสกุล : สันติเกื้อกูลวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :

ชื่อ : ครูกัลยา

นามสกุล : อบสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูจารุกิตติ์

นามสกุล : ชินนะประภา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูภัสรา

นามสกุล : ศรีรุ่งโรจน์เจริญ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูวิทวัส

นามสกุล : เอี่ยมผู้ช่วย

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ : ครูสมฤกษ์

นามสกุล : อุ่นจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ : ครูวีณา

นามสกุล : เรี่ยวแรง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูกรสุดา

นามสกุล : ชิตรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูไกรสิทธิ์

นามสกุล : อัจฉริยะประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธนาขวัญ

นามสกุล : ไหวเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

ชื่อ : ครูธนากรณ์

นามสกุล : เข็มกลัด

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูวัชรพงษ์

นามสกุล : วงษ์สอาด

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ : ครูนภาสิริ

นามสกุล : สินพูลผล

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง